INFORMATIEGIDS JAN VAN SCHENGEN - PDF Gratis download (2023)

Transcriptie

1 INFORMATIEGIDS R.K. Basisschool JAN VAN SCHENGEN Mr. Dr. Meslaan AK Heinkenszand Tel: info@janvanschengen.nl Internet: Bankrekening: NL49 RABO

2 1. Voorwoord Geachte lezer, Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het kiezen niet eenvoudig. Het team van de Jan van Schengenschool heeft voor u deze informatiegids samengesteld, om u te helpen bij het kiezen van een school voor uw kind. In de gids beschrijven wij waarvoor we staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe we proberen de kwaliteit te verbeteren. Natuurlijk is deze gids ook bedoeld voor ouders/verzorgers 1 die nu kinderen op school hebben. Aan hen leggen we verantwoording af over onze manier van werken en over de resultaten die we op de Jan van Schengenschool halen. U hebt de informatiegids van de Jan van Schengenschool in de hand genomen, omdat u belangstelling hebt voor onze school of omdat u uw kind bij ons hebt geplaatst. Deze informatiegids is een uitwerking van onze schoolcommissie, ouders en het team, om u de noodzakelijke informatie te verstrekken over onze school. Deze gids wordt met instemming van de medezeggenschapsraad aan u verstrekt. U kunt deze informatiegids dan ook lezen als een verantwoordingsbrochure waarin we openhartig opgeschreven hebben wat u van onze school mag verwachten. Er staat veel informatie in, waarvan u dit schooljaar gebruik kunt maken! Voor verdere informatie verwijzen we u naar de website van onze school of naar de site Hier kunt u inloggen op Heinkenszand of 4451AK. We hopen dat u onze informatiegids met plezier leest. Als u tijdens of na het lezen vragen, opmerkingen of suggesties heeft, vertel ze ons! Laat het schooljaar een fijn jaar worden voor u en uiteraard voor uw kinderen! Namens het team, Fons Schelfhout en Kirsten van Heest 1 In deze informatiegids wordt waar ouders staat tevens de verzorgers bedoeld. 1

3 Inhoud 1. Voorwoord Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Jan van Schengenschool Richting - soort school Ontstaansgeschiedenis Situatieschets - Hoe kunt u onze school vinden? Voorzieningen van de school Het team Gegevens van de leerkrachten Wie/ wanneer in welke groep? Aantal leerlingen in de groepen in De schoolcommissie De werkwijze en samenstelling van de schoolcommissie De Oudervereniging Samenstelling van de oudervereniging De (gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad Leden van de medezeggenschapsraad De school als leefgemeenschap Aandacht voor het kind Hoe organiseren we dit allemaal? Organisatorische maatregelen op groepsniveau Organisatorische maatregelen op schoolniveau De school als leergemeenschap Algemene doelstellingen Godsdienstonderwijs Jaarprogramma Schoolvieringen De organisatie van het onderwijs Klassenorganisatie De vervanger van de groepsleraar De dagelijkse gang van zaken Begeleiding van stagiaires van PABO, CIOS en ROC Taakverdeling binnen de school Taken en aanspreekpersonen Jaaractiviteiten voor de kinderen Wat leert uw kind op de Jan van Schengenschool? Groep 1 en Indeling van de kleutergroepen Nieuwe leerlingen op school / proefdraaien Afspraken groep 1 en Groep 3 tot en met Gymrooster Naschoolse activiteiten De zorg voor de kinderen Waarom de zorg voor de kinderen zo serieus nemen? Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school De begeleiding van overgang naar het voortgezet onderwijs Scholing van leraren

4 15. De betrokkenheid van ouders binnen de school Contacten gericht op de ontwikkeling van het kind Contacten gericht op de schoolorganisatie De externe contacten Onze fusiescholen Onze buurtscholen in Heinkenszand Samenwerkingsverband Oosterschelde 3 (O3) Gemeente Inspectie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (AMK) De effecten van het onderwijs Regelingen en praktische aangelegenheden Schooltijden en vakantierooster Regels in geval van schoolverzuim volgens de leerplichtwet Vakantieregeling Mededelingen in algemene zin op alfabetische volgorde Aanmelding Algemene gegevens Adoptiegezinnen Gezonde school Cito eindtoets Computeronderwijs - en internet Eet- en drinkgewoonten: Gruitendagen E.H.B.O Fietsen Huiswerk Hoofdluis bestrijding Info Informatieverstrekking gescheiden ouders Jeugdbladen Jeugdgezondheidszorg Kledinginzameling Kunst en cultuur Logopedie op school Natuurpaden Onderwijskundig rapport Overblijfregeling Plusklas Protocollen op school Schoolpen Ouderbijdrage Schoolfotograaf Schoolkalender Schoolongevallenverzekering School TV Sponsoring Techniekonderwijs Telefoonnummers Toelating Passend Onderwijs Tropenrooster: Maatregelen bij extreme warmte op school

5 19.35 Verkeersdiploma Verwijdering Voor- en naschoolse opvang Website ICT Werkzaamheden afgelopen schooljaar Planning Klachtenregeling - klachtenprocedure Namen externe personen Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek via DUO Periodiek Kwaliteit Onderzoek van de onderwijsinspectie Scholen op de kaart Tot slot Schoolplattegrond Schoolfoto team Jan van Schengen

6 2. Stichting Katholiek Onderwijs Borsele Per 1 januari 1997 zijn de Rooms-Katholieke scholen van 's-heerenhoek (Don Bosco), Kwadendamme (Mgr. Heyligers), Ovezande (De Zandplaat) en Heinkenszand (Jan van Schengen) samengegaan in een besturenfusie. Er zijn een Algemeen Bestuur en een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad samengesteld. De Stichting Katholiek Onderwijs Borsele stelt zich ten doel het oprichten en in stand houden van katholieke basisscholen in de gemeente Borsele. De stichting hanteert een open katholieke visie. Vanuit deze grondgedachte staan de scholen open voor alle levensbeschouwelijke richtingen. De organisatiestructuur verenigt in zich de voordelen van de door de overheid nagestreefde vergrote autonomievorm, alsook de kleinschalige betrokkenheid van de individuele school in zijn leefgemeenschap. Binnen het gemeenschappelijke raamwerk, heeft elke school een maximum aan vrijheid om zijn eigen identiteit gestalte te geven. Het contact tussen leerling en ouder enerzijds en school anderzijds is hierdoor laagdrempelig. Voorzitter van het Algemeen Bestuur is: Dhr. P. van Dijk Emmastraat CE s-heerenhoek Tel: Secretaris: Mevr. A. Harthoorn, Pr. Willem Alexanderstraat AR Ovezande Tel:

7 3. Jan van Schengenschool 3.1 Richting - soort school De Jan van Schengenschool probeert vanuit een katholieke levensvisie een onderwijsleersituatie te scheppen die het mogelijk maakt een ononderbroken ontwikkelingsproces bij de kinderen te bewerkstelligen op alle aspecten van de kinderlijke ontwikkeling. Deze aspecten betreffen; -- de verstandelijke (cognitieve) ontwikkeling -- de sociaal - emotionele ontwikkeling -- de motorische ontwikkeling -- de culturele ontwikkeling -- de creatieve ontwikkeling. We proberen samen met de ouders/verzorgers een bijdrage te leveren aan het kunnen functioneren van elk kind op zijn/haar niveau. Daarbij houden we rekening met; -- de eigen geaardheid van de kinderen -- hun verschillen in ontwikkeling -- hun begaafdheid -- hun belangstelling en motivatie. Tevens proberen we om te gaan met de verschillen in milieu waarin de kinderen opgroeien. Onze leermiddelen zijn dusdanig gekozen en de organisatie is zodanig van opzet, individueel en groepsgewijs, dat deze continuïteit gewaarborgd wordt. De leerling werkt in zijn/haar tempo en getracht wordt dat na acht jaar basisschool de leerling zijn doelen heeft bereikt, zodat doorverwijzing naar het Voortgezet Onderwijs kan volgen. Wel is het mogelijk dat we een kind in overleg met de ouders bij een jongere groep plaatsen omdat het daar beter past, op sociale en/of emotionele gronden. Eventueel kan een leerling ook, in overleg met de ouders, doorverwezen worden naar een oudere groep. Hoewel we aan alle kinderen onze beste zorg proberen te bieden, hebben kinderen met een speciale onderwijsbehoefte vanzelfsprekend onze bijzondere aandacht. Het betreft dan leerlingen waar het onderwijsleerproces niet als vanzelf verloopt. Mochten kinderen met een andere culturele of talige achtergrond naar onze school komen, zullen we speciale voorzieningen treffen. Hiermee streven we na, dat zij zo optimaal mogelijk van het onderwijs kunnen profiteren. Wij zijn er ons als school van bewust dat de wijze waarop de kleuters leren anders is als de wijze waarop de oudere kinderen leren. Omdat spelen de spontane activiteit van jonge kinderen is, zien we spel als een hele belangrijke werkvorm. De leerkracht heeft hierbij een stimulerende rol. In de onderbouw gaan we uit van brede, ontwikkeling bevorderende activiteiten, die een logische verbinding hebben met meerdere vak- en vormingsgebieden. We streven naar een doorgaande lijn in ontwikkeling. Dit realiseren we door de leerprocessen die worden opgestart in de onderbouw verder uit te werken in de hogere groepen. De werkvormen die in de groepen 1 en 2 traditioneel sterk voorkomen, worden gedeeltelijk nog doorgetrokken naar groep 3 en 4. In groep 1 en 2 besteden we aandacht aan de voorbereiding op het lezen, schrijven en rekenen, niet op een strak gestructureerde wijze maar vooral op initiatief van het kind. Op deze wijze stimuleren we spontane leerprocessen, maar brengen we tegelijkertijd systematische leerprocessen op gang wanneer de kinderen het juiste niveau hiervoor hebben bereikt. In alle groepen geldt dat een goed verloop van het zelfstandig werken als zeer belangrijk wordt gezien. 6

8 Om dit te realiseren is een breed scala van relevant ontwikkelings-, spel- en leermateriaal aanwezig. Als schoolteam zijn we gezamenlijk actief en verantwoordelijk voor het leer- en ontwikkelingsproces van de kinderen. 3.2 Ontstaansgeschiedenis De naam van de heren Van Schengen moet wel te danken zijn aan het gelijknamige water, dat ten noordwesten van het oorspronkelijke eiland Zuid-Beveland omspoelde. Jan van Schengen, getrouwd met een dochter van Baarsdorp, heeft zich op verschillende manieren verdienstelijk gemaakt voor Heinkenszand. Hij wordt de stichter genoemd van de Blasius kapel hier. In 1458 keurt paus Pius XI goed, op verzoek van Jan van Schengen, dat deze kapel voortaan een zelfstandige parochiekerk zal zijn. Hiermee weten we dat Jan van Schengen de stichter is van de parochie Heinkenszand. Het duurde tot 1909 voor er ook een eigen schoolgebouw kwam, nl. de St. Jozefschool. Daarna werd de O.L.V. van Fatima kleuterschool gesticht. In 1965 werd de huidige school geopend; de Jan van Schengenschool. In 1978 werd de school grondig verbouwd, met onder hetzelfde dak de kleuterschool 't Klienket. Nadat de regering besloot om kleuter- en lager onderwijs op te laten gaan in basisonderwijs, kwam al het katholiek onderwijs bij elkaar. In verband met uitbreiding van het aantal leerlingen heeft de school in 2007 wederom een grondige verbouwing en uitbreiding ondergaan. Het grote schoolplein met fietsenstalling is in juni 2010 volledig vernieuwd. Omdat Jan van Schengen voor Katholiek Heinkenszand zo belangrijk is geweest, werd zijn naam aan onze school verbonden. 3.3 Situatieschets - Hoe kunt u onze school vinden? De Jan van Schengenschool is centraal in het dorp gelegen aan de Mr. Dr. Meslaan 8 te Heinkenszand. In 1978 werd, na een grondige verbouwing, de school verbonden aan het ontmoetingscentrum "De Stenge". Dit levert de school grote voordelen op. "Binnendoor" kunnen we gebruik maken van de drie gymzalen. We kunnen op elk moment naar de bibliotheek en tevens zijn we in de gelegenheid om de theaterzaal of judoruimte te benutten. Ook werken we samen met Kibeo, de Buitenschoolse Opvang die naast de school gelegen is. Voor- en naschoolse opvang Kibeo maakt na schooltijd en in vakanties gebruik van ons schoolplein. Onze school heeft een hoofdingang aan de Mr. Dr. Meslaan 8. Tevens hebben we een ingang via het Stengeplein. Vooral de leerlingen van groep 1 en 2 komen hierlangs vaak de school binnen. 3.4 Voorzieningen van de school We hebben de beschikking over twee speelpleinen, voorzien van speelmaterialen. De leerlingen van groep 1 en 2 hebben een apart speelplein met een grote zandbak, klimtoestel en speelhuis! De Jan van Schengen heeft gemiddeld 300 leerlingen. In 2007 heeft er een grote verbouwing plaats gevonden. Er was sprake van renovatie en uitbreiding van nieuwe ruimten. We zijn in het bezit van 12 lokalen, hebben een handenarbeid ruimte en computerwerkplaats (we werken met meer dan 60 moderne computers, werken met 3D printer, ipads en in alle groepen hangen smartboards of touchscreens). In groep 7 en 8 heeft elke leerling zijn eigen tablet. Dit schooljaar voeren we ook het werken met tablets in groep 6 in. Een dertiende en veertiende lokaal huren we van het aangebouwde ontmoetingscentrum De Stenge. Het grote speelplein met fietsenstalling is in juni 2010 geheel vernieuwd. Sinds maart 2016 hebben we een pannakooi op ons plein. We maken gebruik van de gymzalen in ontmoetingscentrum De Stenge wat aan onze school is vast gebouwd. Bij slecht weer kunnen de leerlingen van groep 1 en 2 hier ook 7

9 gebruik van maken. Voor theatervoorstellingen en het carnavalsfeest doen we een beroep op de theaterzaal van De Stenge. We behoren tot één van de grotere basisscholen op Zuid-Beveland. Veel leerlingen van wie de ouders werkzaam zijn in Goes, Middelburg of Vlissingen, bezoeken onze school. We krijgen dan ook regelmatig instroom van nieuwe leerlingen van buiten Heinkenszand. Er zitten ook leerlingen op onze school die in één van de omringende dorpen wonen. Inpassen van nieuwe leerlingen is daarom geen probleem, maar voor ons en de al aanwezige leerlingen een bekend verschijnsel. 4. Het team 4.1 Gegevens van de leerkrachten Bovenschools directeur: Fons Schelfhout: Tel Adjunct-directeur: Kirsten van Heest-Verbraak: Tel Leerkrachten: Corinda Allewijn: Elly Boomman - de Jonge: Manon Boss: Yvette Elstgeest Lutz: Cor Geus: Linda de Groot - de Winter: Eveline Boel Hamelink: Inge Kaijser Treebusch: Angenita van Liere: Alicia Minderhout: Annemarie Meulmeester - v. Donge: Ad Musters: Anneke Rentmeester Vermeulen: Theo de Ridder: Plonie Rijk Rijk: Niels Risseeuw: Eliane Schout: Saskia Schouw Hoondert: Edith Smits - v/d Linden: Nicole van der Sneppen: Cora Steijn Vermue: Mariëlle van Zetten Janse: callewijn@skobscholen.nl eboomman@skobscholen.nl mboss@skobscholen.nl yelstgeest@skobscholen.nl cgeus@skobscholen.nl ldegroot@skobscholen.nl ehamelink@skobscholen.nl ikaijser@skobscholen.nl avanliere@skobscholen.nl aminderhout@skobscholen.nl ameulmeester@skobscholen.nl amusters@skobscholen.nl arentmeester@skobscholen.nl tderidder@skobscholen.nl prijk@skobscholen.nl nrisseeuw@skobscholen.nl eschout@skobscholen.nl sschouw@skobscholen.nl esmits@skobscholen.nl nvandersneppen@skobscholen.nl csteijn@skobscholen.nl mvanzetten@skobscholen.nl Onderwijsassistent: Trudy van der Schans Secretarieel ondersteuner op woensdag en donderdagmorgen: Carola Rijk Native speaker Engels: Gill Konings 8

10 4.2 Wie/ wanneer in welke groep? Groep 1/2a: Elly Boomman maandag, dinsdag, donderdag, vrijdagmorgen Manon Boss woensdag Groep 1/2b: Edith Smits maandag, dinsdag, woensdag Eveline Boel Hamelink donderdag, vrijdagmorgen Groep 1/2c: Anneke Rentmeester maandag, dinsdag, woensdag Angenita van Liere donderdag, vrijdagmorgen Groep 3a: Linda de Groot maandag, dinsdag, woensdag Annemarie Meulmeester donderdag, vrijdagmorgen Groep 3b: Saskia Schouw maandag, dinsdag, vrijdagmorgen Corinda Allewijn woensdag, donderdag Groep 4a: Alicia Minderhout maandag, woensdag, donderdag en vrijdagmorgen Angenita van Liere dinsdag Groep 4/5b: Theo de Ridder maandag, vrijdag Nicole van der Sneppen dinsdag, woensdag, donderdag Groep 5a: Mariëlle van Zetten maandag, dinsdag, vrijdag Cor Geus woensdag, donderdag Groep 6a: Eliane Schout maandag, dinsdag, donderdag om de week en vrijdag Theo de Ridder woensdag, donderdag om de Groep 6b: Niels Risseeuw maandag t/m vrijdag Ad Musters een aantal woensdagen Groep 7a: Inge Kaijser maandag, dinsdag, woensdag, vrijdag Ad Musters donderdag Groep 8a: Ad Musters maandag Cora Steijn dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag Groep7/8b: Yvette Elstgeest maandag, woensdag, donderdag, vrijdag Ad Musters dinsdag Plonie Rijk is de remedial teacher. Ze geeft hulp aan leerlingen op dinsdag en donderdag. Ze is ook intern begeleider voor de groepen 1 t/m 3. Op woensdag zal Ad Musters R.T. werkzaamheden verrichten. Trudy van der Schans, onderwijsassistent geeft elke dag ondersteuning in de ochtenduren. Fons Schelfhout, directeur is ambulant op dinsdag t/m vrijdagochtend. Hij is op maandag in Kwadendamme als bovenschools directeur aanwezig. Kirsten van Heest de adjunct-directeur is ambulant op maandag, dinsdag en donderdag. Zij doet dan werkzaamheden i.v.m. directietaken en intern begeleiderschap voor groep 4 t/m 8. Angenita van Liere is onderbouwcoördinator. Coördinator bovenbouw is Eliane Schout. Tijdens Eliane haar zwangerschap/ ouderschapsverlof zal Mariëlle van Zetten de taken waarnemen. Alicia Minderhout coördineert onze plusklas op dinsdag. Eliane Schout neemt de directie waar als deze niet aanwezig is. I.v.m. haar zwangerschap zal Eliane Schout na de zomervakantie tot de herfstvakantie afwezig zijn. Ze wordt vervangen door Corinda Allewijn. 9

11 4.3 Aantal leerlingen in de groepen in groep 1/2a groep 1/2b groep 1/2c groep 3a groep 3b groep 4a groep 4/5b groep 5a groep 6a groep 6b groep 7a groep 7/8b groep 8 a 18 leerlingen (start) 20 leerlingen (start) 20 leerlingen (start) 21 leerlingen 22 leerlingen 23 leerlingen 24 leerlingen 27 leerlingen 24 leerlingen 27 leerlingen 24 leerlingen 22 leerlingen 28 leerlingen De groepen 1 en 2 zullen door instroom van kleuters nog aangroeien tot ongeveer 27 leerlingen per groep. 5. De schoolcommissie De belangrijkste taak van de schoolcommissie is het gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie over de operationalisering van beleidszaken. De bevoegdheden, taken en verantwoordelijkheden van de schoolcommissie staan beschreven in het bestuursreglement (statuten art 11 lid 3). Concretisering hiervan geven we hieronder weer: 1. De schoolcommissie vindt dat de school midden in de samenleving hoort te staan. Daarbij is de relatie tussen de school en de gehele dorpsgemeenschap van groot belang. Ouders, (sport)verenigingen en de parochie zijn welkom op de school en maken deel uit van, of verzorgen, verschillende activiteiten voor onze leerlingen. 2. Betrokkenheid van ouders bij de school vindt de schoolcommissie heel belangrijk. De schoolcommissie zelf bestaat volledig uit ouders van leerlingen. We horen graag wat er leeft onder de ouders. Hiernaast wordt de rol van klachtenfunctionaris door een van de leden van de schoolcommissie ingevuld. 3. De schoolcommissie adviseert de directie. Het gaat daarbij om zaken als: - Signalen van ouders/de omgeving (verenigingen, parochie etc.) - Organisatie van het onderwijs en/of de veranderingen daarin zoals Passend Onderwijs, andere lesmethoden en het aantal docenten voor een groep - De begroting - De resultaten van de tevredenheidsmeting - Onderhoud gebouw, schoolplein en tuin - Overblijven, voor-en naschoolse opvang. In zijn uitwerking betekent dit dat de schoolcommissie als volgt wordt samengesteld: 2 personen voorgedragen vanuit de oudervereniging, 2 personen voorgedragen vanuit het team, 1 persoon voorgedragen vanuit de parochie, 1 persoon gevraagd door de schoolcommissie zelf. 10

12 5.1 De werkwijze en samenstelling van de schoolcommissie. De schoolcommissie komt vijf keer per jaar bij elkaar en kiest zelf haar voorzitter. Op de vergaderingen van de schoolcommissie is een directielid van de school vertegenwoordigd. Ook is de MR en de oudervereniging vertegenwoordigd in de vergaderingen van de schoolcommissie. De samenstelling is als volgt: Voorzitter: Dhr. P. Boonman, Plattendijk 7, 4451 RA Heinkenszand (namens het team) Tel Secretaris: Eén van onderstaande leden Overige leden: Mevr. M. Laeven, Longkruidstraat 4, 4451 LD Heinkenszand Tel (voorgedragen namens de ouders en tevens klachtenfunctionaris) Mevr. E. Simonse-van Kempen, Eigen Erf 4, 4451 HL Heinkenszand Tel (voorgedragen door de parochiekern H. Blasius) Mevr. I. van Bremen, Waadvogelstr. 18, 4451 DJ Heinkenszand (namens ouders) Tel Mevr. A. Cammaert, Fluitekruidstraat 16, 4451 TJ Heinkenszand (namens ouders) Tel Mevr. E. van Ham, Nassau Odijkstraat 5, 4451 AT Heinkenszand Tel Namens het team neemt adj. directeur Kirsten van Heest zitting bij de vergaderingen. De schoolcommissie en de Medezeggenschapsraad (MR) vergaderen enkele keren per jaar samen. 6. De Oudervereniging Het bestuur van onze oudervereniging is de spreekbuis namens de ouders, het schoolteam, de schoolcommissie en de medezeggenschapsraad. Behalve deze taak als gesprekspartner heeft de oudervereniging nog andere taken, b.v. aan de ouders kennis en inzicht verschaffen op het gebied van het onderwijs aan hun kind en hun betrokkenheid met de school bevorderen. Dit gebeurt door middel van de ledenvergadering, het jaarverslag en andere berichtgeving. Wat doet de oudervereniging? De leerkrachten assisteren met de organisatie van allerlei schoolactiviteiten zoals: Kerstmis, St. Nicolaas feest, carnaval, schoolreis, sport- en spelendag, schoolkamp enz. Het organiseren en begeleiden van het overblijven en fluor spoelen. Inkopen doen voor allerlei activiteiten. Werkgroep hoofdluisbestrijding die de kinderen op hoofdluis controleert. Het bijwonen van vergaderingen van de schoolcommissie /medezeggenschapsraad. Het oproepen van hulpouders voor allerlei schoolactiviteiten waarvoor we uw hulp nodig hebben. De werkzaamheden zijn verdeeld over een aantal commissies, in het bijzonder: Commissie "Hand en span, ondersteuning onderwijs en lesactiviteiten". Commissie "Overblijfregeling/fluor spoelen Commissie Hoofdluisbestrijding. Voor nadere informatie over de oudervereniging kunt u zich wenden tot de secretaris of de andere leden van de oudervereniging. 11

13 6.1 Samenstelling van de oudervereniging Voorzitter: Mevr. M. van Zaltbommel, Marjoleinstraat 6, 4451 TV Heinkenszand Tel Secretaris: Mevr. L. de Nooijer, Lijsterhof 11, 4451 CG Heinkenszand Tel Penningmeester: Dhr. A. Kousemaker, Paardebloemstraat 2, 4451 TH Heinkenszand Tel Commissie hand en span e.a.: Mevr. N. Bolkenbaas, Marjoleinstraat 7, 4451TV Heinkenszand Tel Mevr. I. van Bremen, Waadvogelstraat 18, 4451 DJ Heinkenszand Tel Mevr. A. Cammaert, Fluitekruidstraat 16, 4451 TJ Heinkenszand Tel Mevr. L. de Nooijer, Lijsterhof 11, 4451 CG Heinkenszand Tel Mevr. M. van Oosten, Stationsweg 14, 4451 HK Heinkenszand Tel Mevr. L. de Vaal, Roofvogelstraat 23, 4451CP Heinkenszand Tel Mevr. D. v/d Waart, Stationsweg 3-b, 4451 HJ Heinkenszand Tel Mevr. D. Verwilligen, Roofvogelstraat 42, 4451 CS Heinkenszand Tel Mevr. B. van de Waart, Roofvogelstraat 3, 4451 CP Heinkenszand Tel Namens het team is leerkracht Elly Boomman bij vergaderingen aanwezig. 7. De (gemeenschappelijke) Medezeggenschapsraad De MR is een wettelijk verplichte vertegenwoordiging in de school, waarin zowel ouders als personeelsleden zitting nemen. De MR heeft wettelijke bevoegdheden: zij kunnen instemming verlenen aan voorgenomen besluiten of advies geven. Ook heeft de MR recht op informatie. Het Algemeen Bestuur en het managementteam dienen regelmatig met hen te overleggen en de benodigde stukken ter inzage aan te bieden. De bevoegdheden van de MR liggen enkel binnen de eigen school. De GMR echter (Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad) is een overkoepelend orgaan van de vier SKOB scholen. Van iedere school nemen een ouder en een personeelslid zitting in de GMR. De GMR heeft dezelfde bevoegdheden als de MR maar enkel over zaken die alle vier de SKOB-scholen aangaan. Omdat binnen de SKOB veel gemeenschappelijk beleid ontwikkeld wordt, heeft de GMR een belangrijke rol. De MR van de Jan van Schengenschool heeft een eigen adres: Op de info, die wekelijks meegaat, vindt u regelmatig een kort stukje over de vergaderingen. Ook kunt u altijd contact opnemen met de MR-leden van onze school. De MR vergadert regelmatig samen met de schoolcommissie. De (G)MR vervangt geen andere vormen van overleg binnen de school, maar functioneert naast het Bovenschools Managementteam, schoolcommissie, team en oudervereniging. Om de contacten onderling goed te laten verlopen wordt voor elke MR-vergadering een vertegenwoordiger van de oudervereniging en de schoolcommissie uitgenodigd. De data van de openbare vergaderingen en de agenda voor deze vergaderingen worden tijdig bekend gemaakt via de mededelingenborden bij de ingangen van de school. De (G)MR behartigt de belangen van de ouders door in veel schoolse zaken een "vinger aan de pols" te houden. Een belangrijke voorwaarde voor het goed functioneren van de (G)MR is echter, dat de ouders niet alleen de ontwikkeling van hun eigen kind volgen, maar zich ook voor andere zaken interesseren die de school aangaan. 12

14 Wanneer u als ouders vragen hebt over het onderwijs dan kunt u o.a. terecht op , de informatie- en advieslijn voor ouders over onderwijs. 7.1 Leden van de medezeggenschapsraad Namens de leerkrachten Mevr. I. Kaijser, Zilverschoonstraat 15, 4451 LE Heinkenszand Tel (voorzitter, tevens lid van de G.M R.) Mevr. A. van Liere, J.P. Coenstraat 13, 4461 ZD Goes Tel Cora Steijn Vermue, Oude Hoondertsedijk 3, 4434 RE Kwadendamme Tel Namens de ouders Dhr. J. Liplijn, Arendhof 51, 4451 EB Heinkenszand (secretaris) Tel Mevr. W de Vos, Dorpsstraat 42, 4451 BD Heinkenszand Tel Mevr. F. Maat, Oude Rijksweg 106, 4458 AL s-heer Arendskerke Tel (tevens lid van de GMR) 8. De school als leefgemeenschap Onze opdracht als school is goed onderwijs te geven. Daar willen wij natuurlijk garant voor staan. Maar wij willen meer. Wij willen een school zijn waar kinderen zich goed voelen en we willen ook goed katholiek onderwijs geven. Dit betekent dat we in ons onderwijsaanbod duidelijk de katholieke geloofstraditie willen meenemen. Hoe doen we dat? We hebben vooral de volgende waarden en normen hoog in ons vaandel: Onze school werkt aan de totale ontwikkeling van leerlingen. Onze school draagt respect en solidariteit uit en brengt dit ook bij aan de leerlingen. Onze school leert de leerlingen kritisch tegen de maatschappij aan te kijken, waarbij ze bereid zijn tot samenwerking. Onze school zorgt dat de leerlingen gevoelig gemaakt worden voor de religieuze kant van het leven en tevens dat ze inzicht krijgen in andere culturen. Onze school streeft na dat kinderen nieuwsgierig gemaakt worden naar en verwondering krijgen voor de natuur. 8.1 Aandacht voor het kind De Jan van Schengenschool streeft ernaar dat de kinderen zich thuis voelen op school. Alleen dan ontwikkelt een kind zich het beste. We zorgen op de Jan van Schengen voor een ongedwongen sfeer. Er is veel aandacht voor gedragsregels. We hebben respect voor elkaar en we gaan zuinig om met elkanders spullen. Dit staat bij ons hoog in het vaandel. Gedragsregels moeten gerespecteerd worden. Bij overtreding wordt over het waarom van de regel gepraat. Het begrijpen van de regel staat voorop, niet de regel zelf. Kinderen zijn nieuwsgierig en willen steeds iets nieuws leren. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker diegenen die moeite hebben met het leren of juist erg goed zijn. Wie goed kan leren krijgt extra uitdagende opdrachten. Wie moeite heeft met een bepaald onderdeel krijgt extra hulp en extra oefenstof via onze zorgverbreding. Wat houdt eigenlijk het woord zorgverbreding in? Kort gezegd, voor het kind zoeken naar manieren om onze ze zo adequaat mogelijk te ondersteunen zodat ze daarna weer kunnen functioneren in de groep. Uiteindelijk gaat het erom, dat kinderen, die 13

15 eenmaal op onze school zitten, hier ook hun (basis)schoolloopbaan kunnen afmaken. Naar school gaan in je eigen buurt/dorp, is iets wat wij als team belangrijk vinden. Vanzelfsprekend richten we ons ook op de extra begaafde leerlingen. We trachten ons steeds verder te bekwamen als team door kennis te vergaren en nascholingscursussen te volgen. 8.2 Hoe organiseren we dit allemaal? Organisatorische maatregelen op groepsniveau Om leerachterstanden en groepsuitval te voorkomen worden er allerlei maatregelen genomen. Zo zal er op velerlei wijze getracht worden gedifferentieerd onderwijs te geven, bv. Sommige kinderen krijgen meer tijd om hun werk af te maken of te leren. Sommige leerlingen krijgen minder werk te maken. Sommige kinderen krijgen meer/extra/moeilijker werk omdat ze sneller klaar zijn of meer aan kunnen. Voor sommige leerlingen zijn er met ouders afspraken gemaakt over het functioneren van de leerlingen in de groep. Aan sommige leerlingen worden, in overleg met ouders, lagere eisen gesteld. Wanneer sommige kinderen langere tijd ziek zijn, wordt werk meegegeven of komt de leerkracht thuis hulp bieden. Als al deze maatregelen niet voldoende blijken te zijn omdat de problemen blijven of misschien zelfs toenemen, wordt op andere manieren hulp geboden Organisatorische maatregelen op schoolniveau Groepsbesprekingen Deze worden drie keer per jaar gehouden. Deze besprekingen vinden plaats tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider. De leerkrachten vullen groepsoverzichten in en werken met groepsplannen. Alle leerlingen van de groep worden doorgesproken. Van opvallende leerlingen (in negatieve/ positieve zin) worden nog eens extra gegevens verzameld en deze leerlingen worden ingebracht in de leerlingenbespreking. (Voor dit gebeurt, worden eerst de ouders op de hoogte gebracht). Leerlingenbesprekingen Deze worden drie keer per jaar met het hele team gehouden. De leerlingen die "uitgefilterd" zijn uit de groepsbesprekingen komen hier aan de orde. De leerkracht die een leerling inbrengt heeft vooronderzoek gedaan en zet vooraf op papier, wat het doel van het inbrengen is. Tevens staat erin beschreven wat goed gaat en welke problemen naar voren zijn gekomen. Tijdens deze besprekingen wordt een definitief plan met tijdpad uitgestippeld. Het volgende kan besloten worden: -- hulp in de klas via een speciaal hulpprogramma voor de groepsleerkracht, -- hulp buiten de klas door remedial teachers, -- eventueel, in overleg met ouders, extra werk mee naar huis. Indien blijkt dat, ondanks onze extra inzet, een leerling niet komt op het door ons beoogde niveau, dan schakelen we, natuurlijk weer in overleg met ouders, een andere instantie in. bv. Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland of samenwerkingsverband Oosterschelde 3 voor onderwijs 14

16 ondersteuning. Mocht blijken dat een kind, ondanks hulp van remedial teachers of van externen, geen vooruitgang boekt, dan wordt in overleg met ouders het voorstel gedaan de leerling aan te melden via samenwerkingsverband O3 die dan bekijkt in welke vorm van onderwijs de leerling het best op zijn plaats is. 9. De school als leergemeenschap Een school heeft alleen bestaansrecht als ze voldoet aan de eisen die de overheid stelt. Onze school heeft zich net als alle andere te houden aan de Wet voor het Primair Onderwijs. Daarnaast zijn er ook een heleboel eindtermen/kerndoelen die behaald moeten worden. Omdat we tevens een katholieke school zijn, engageren we ons ook om te handelen volgens het Algemeen Reglement voor het Katholiek Onderwijs (ARKO). Betreffende documenten kunnen bij de directie ingekeken worden. 9.1 Algemene doelstellingen Het team van de Jan van Schengenschool zet zich in het bijzonder in voor de volgende onderdelen: A. Sociaal-emotionele ontwikkeling: a. Het leren omgaan met eigen gevoelens en emoties, en met die van anderen. b. Het leren van sociale vaardigheden die nodig zijn om het werken en spelen met anderen mogelijk te maken d.m.v. - leren samenwerken/ samenspelen - zich richten op de ander, gesprekken voeren - zorg dragen voor materiaal en omgeving - naleven van regels etc. U merkt: wij vinden het belangrijk dat leerlingen zich weten te gedragen, welk gedrag past bij welke situatie? Welk gedrag kan door anderen als hinderlijk en kwetsend of zelfs als pestgedrag worden ervaren? Op die ondersteuning om positief gedrag te stimuleren hebben leerlingen recht. Via de methode Trefwoord zetten we ons daarvoor in. We werken ook met Soemo kaarten. Dit is een methode die vanaf groep 1 preventief de sociaal-emotionele ontwikkeling ondersteunt en tevens een belangrijke bijdrage levert aan een positief en veilig leefklimaat op het plein en in de school. B. Cognitieve ontwikkeling; Het komen tot geleidelijke, inzichtelijke en stapsgewijze verwerving van kennis; - via veel- en gevarieerde oefenvormen, - d.m.v. het stimuleren van zelfwerkzaamheid, - het toepassen van opgedane kennis en dit in relatie te laten brengen met al eerder opgedane en aanwezige kennis. C. Zintuiglijke- en motorische ontwikkeling; In ons onderwijs aan jonge kinderen besteden we veel aandacht aan de ontwikkeling van motoriek en zintuigen via o.a. spel, gym, omgaan met ontwikkelingsmateriaal, tekenen, drama en handvaardigheid. D. Creativiteitsontwikkeling; Hierbij wordt niet alleen gedacht aan de creativiteit in de expressievakken als tekenen of poppenkast spel. Kinderen dienen gestimuleerd te worden zelf oplossingen te zoeken, van gewone regels af te wijken en zelf nieuwe regels te vinden. Zonder iets af te willen doen aan het belang van de eerder genoemde ontwikkeling- en vaardigheidsaspecten, zal steeds bijzondere aandacht besteed worden aan de door de kinderen te verwerven noodzakelijke kennis. We streven ernaar dat alle leerlingen de kerndoelen, die opgesteld zijn door het ministerie, aan het eind van groep acht hebben behaald. 15

17 E. Actief burgerschap en sociale integratie. We willen de leerlingen meegeven dat we in een land wonen met keuzevrijheden. Dit is een bijzonder goed, waar je gebruik van dient te maken. Via staatsinrichting in de bovenbouw en, vanzelfsprekend, ten tijde van de verkiezingen, bieden we hier extra aandacht aan. Het is ook aan de leerlingen om zelf de basiswaarden en beginselen van onze democratische levensvorm toe te passen. De leerlingen hebben bv. meebeslist bij de inrichting van ons speelplein, men kiest jaarlijks een prins carnaval met hofdame en de leerlingen van groep 8 waren met de ouders aanwezig bij het gesprek t.a.v. de schoolkeuze voor het voortgezet onderwijs! De leerlingen van de bovenbouw werken met een portfolio. Ze beslissen, samen met de leerkrachten, welke taken ze extra uit gaan voeren. Onze leerlingen groeien op in een samenleving met grote verscheidenheid. Vandaar dat we ze kennis willen laten maken met de verschillende achtergronden en culturen van hun leeftijdgenoten. We willen ze bijbrengen tolerant te zijn t.o.v. deze andere culturen. Bijvoorbeeld wordt daarom onderwijs over de wereldgodsdiensten aangeboden. Via Trefwoord en de Soemo kaarten vanaf de onderbouw en via onze aardrijkskunde en geschiedenis methode vanaf de middenbouw. Ook via de uitgaven van Samsam geven we onze leerlingen extra uitleg. F. Onderwijsontwikkelingen. Momenteel komen er steeds vaker allochtone gezinnen van buiten Europa naar Nederland. Op onze school komen we dit nog nauwelijks tegen. Mochten er kinderen komen die Nederlands als tweede taal nodig hebben, dan zullen we via extra inzet van hulp, met deze leerlingen gaan werken. We hebben hiervoor de methode Horen, zien en schrijven aangeschaft. Deze methode gebruiken we ook als bv. een Pools gezin naar onze school komt. 16

18 10. Godsdienstonderwijs Hoewel onze identiteit als katholieke school meer omvat dan alleen de godsdienstige activiteiten die we ondernemen, nemen deze wel een belangrijke plaats in bij ons op school. Daarom staat er ook catechese (godsdienst/ levensbeschouwing) op het rooster. In deze lessen praten en werken we met de kinderen rond een aantal thema s (bv. samen delen, hulp bieden aan armen in de samenleving, vriendschap, opkomen voor elkaar etc.) die voor de kinderen herkenbaar zijn. Deze thema's worden verbonden met de christelijke levensvisie en vaak ook met andere levensbeschouwingen. Naast de catecheselessen besteden we ook aandacht aan het vertellen van Bijbelverhalen, vieren we met heel de school de opening van het schooljaar, Kerstmis en Pasen en nemen we deel aan de vastenactie via onze gastgezinnen. Leerlingen die onze school bezoeken, nemen deel aan alle catecheselessen en vieringen. De school biedt tevens de mogelijkheid mee te doen met de Eerste Heilige Communie (gr. 4) en met het H. Vormsel (gr. 8). De voorbereiding verloopt in samenwerking met de parochie via de werkgroep Communie en Vormsel Jaarprogramma We werken met de methode Trefwoord. Deze methode werkt via thema s. De methode werkt met een scheurkalender (en het smartboard) die dagelijks in de dagopening aan de orde wordt gesteld. Bijzondere feestdagen en andere godsdiensten worden besproken Schoolvieringen De methode Trefwoord biedt ook speciale kindervieringen aan, die we met alle kinderen ten uitvoer brengen. Samen met een pastor bereiden de leerkrachten een viertal vieringen voor waaraan de leerlingen van groep 1 tot en met 8 deelnemen. 11. De organisatie van het onderwijs De school werkt met groepen die ingedeeld zijn in jaarklassen. Combinaties van verschillende jaarklassen binnen een groep behoren, afhankelijk van de interne schoolorganisatie, tot de mogelijkheden. Vaak differentiëren we binnen de jaargroep, doorbreken de jaarklasgrenzen en laten zelfstandig werken. Vanzelfsprekend in de groepen één en twee, maar ook in de andere groepen drie tot en met acht. Dit gebeurt wanneer we aan projecten werken of bijvoorbeeld bij vakken als niveaulezen, taal en rekenen. Tijdens handenarbeid werken vaak twee groepen gezamenlijk aan hetzelfde onderwerp. De school hanteert tevens de indeling van onderbouw (gr. 1 t/m 4) en bovenbouw (gr. 5 t/m 8). De groepsleraren zijn voor de kinderen en voor de ouders de verantwoordelijke personen. In alle groepen kunnen wekelijks meerdere leraren zich inzetten: - In een groep wordt door meer dan 1 leerkracht lesgegeven (parttime leerkrachten). - Een vervanger wegens ziekte of vervanging bij afwezigheid. De remedial teacher zal voornamelijk kinderen die extra hulp nodig hebben uit de groep nemen en individueel of in een groepje helpen. Soms helpt ze ook in de groep. We zien als school dat aandacht voor de organisatie een belangrijke voorwaarde is voor een prettig en gunstig schoolklimaat. Wekelijks zijn er besprekingen waarbij gemaakte afspraken geëvalueerd worden en nieuwe afspraken worden gemaakt. Punten als inrichting en uitrusting van het schoolgebouw, het omgaan met bepaalde problemen binnen de school en regels en routines komen dan aan de orde. Kinderen vragen om duidelijkheid en deze kan binnen de school worden gegeven als je als team op één lijn zit, niet alleen inhoudelijk of didactisch maar zeker ook organisatorisch. 17

19 11.1 Klassenorganisatie Op onze school wordt veel belang gehecht aan het pedagogische klimaat als voorwaarde om leerlingen hun mogelijkheden te laten ontwikkelen. De wijze waarop regels worden vastgesteld en gehanteerd, levert een belangrijke bijdrage aan dit pedagogische klimaat. Schoolregels worden grotendeels door het team bepaald; groepsregels worden in samenspraak met de leerlingen vastgesteld. De eerste schoolweek starten we met een project over regels, normen en waarden. Bij het naleven van de regels wordt de nadruk gelegd op bevestiging van positief gedrag. Elke maand staat een groepsregel in onze school centraal! Wanneer zich probleemsituaties in de groep voordoen, worden deze via klassengesprekken besproken. Er wordt van de leerlingen betrokkenheid, verantwoordelijkheid, initiatief, creativiteit en respect voor elkaar verwacht. Omdat onze school een vitale school is en wil blijven, laten we ons professioneel begeleiden door de onderwijsbegeleidingsdienst van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) De vervanger van de groepsleraar Bij ziekte van de groepsleraar of bij afwezigheid in verband met verlof of omdat de groepsleraar andere taken ten behoeve van de school verricht, wordt de groepsleraar in zijn groep zoveel als mogelijk vervangen. Elke klas heeft een groepsmap waarin de vervanger kan zien welke werkzaamheden hem/haar te doen staan. Wanneer een leerkracht ziek is, wordt getracht vervanging te regelen door één van de leerkrachten te vragen, die nog geen volledige baan heeft. Daarna doen we een beroep op de vervangerspoule van TCOZ. Mochten we vervanging niet op kunnen lossen, worden in het uiterste geval groepen samengevoegd De dagelijkse gang van zaken Een dag begint in alle groepen met een gedicht, een kort gebed of met een andere activiteit van Trefwoord of de Soemo kaarten. Ook wordt er aan het begin van de dag in alle groepen 10 minuten gelezen. Daarna krijgen de leerlingen instructie. In de ochtenduren vindt veelal rekenen en taalonderwijs plaats. We hebben de beschikking over een modern computerlokaal wat de hele dag door gebruikt wordt. De creatieve, sport- en spelactiviteiten vinden zoveel mogelijk na de ochtendpauze plaats, afhankelijk van de beschikbaarheid van de gymzalen. Ook handenarbeid, evenals techniek, staat veelal gepland in de middaguren. In de kleuterbouw werkt men aan de hand van projecten Begeleiding van stagiaires van PABO, CIOS en ROC. Jaarlijks komen er naar onze school studenten die wij de gelegenheid willen geven praktijkervaring op te doen. De studenten van de PABO te Vlissingen geven in alle vakken les (al naar gelang hun ervaring). Kirsten van Heest stuurt deze studenten aan. Ook begeleidt zij de ROC-stagiaires. Dit gebeurt samen met de groepsleerkrachten en zorgcoördinator. De studenten van het CIOS geven voornamelijk gymlessen die Theo de Ridder coördineert. De CIOS-stagiaires worden begeleid door de groepsleerkrachten. 18

20 12. Taakverdeling binnen de school Ieder jaar verdelen we, in goed overleg, de taken die er naast het werken in de groepen zijn. Omdat de directie niet les gebonden tijden heeft neemt zij een relatief groot aantal taken op zich. Ook voor remedial teaching zijn tijden beschikbaar. Elk schooljaar legt de directie een nieuwe taakverdeling aan het team voor. Daarbij houden we tevens rekening met bijzondere omstandigheden, zoals een nieuwe leraar of het hebben van een hele grote groep. We trachten te zorgen voor een evenwichtige taakverdeling en taakbelasting. Tijdens de studiedagen vindt evaluatie plaats waarin de taakverdeling aan de orde komt Taken en aanspreekpersonen -- Remedial teacher: Plonie Rijk -- Intern begeleiders: Plonie Rijk (gr. 1-3) Kirsten van Heest (gr. 4-8) -- ICT: Yvette Elstgeest, (Jos Elstgeest coördineert de ICT) -- Bijhouden website: Yvette Elstgeest -- Communie voorbereiding: Alicia Minderhout -- Vormsel voorbereiding: Cora Steijn, Yvette Elstgeest -- Carnaval: Angenita van Liere, Inge Kaijser -- Kinderboekenweek: Edith Smits, Linda de Groot, Mariëlle v. Zetten, Cora Steijn -- Koningsdag: Alicia Minderhout, Inge Kaijser -- Dam/ schaaktoernooien: Alicia Minderhout, Eveline Hamelink -- Handbaltoernooien: Annemarie Meulmeester, Linda de Groot, Alicia Minderhout -- Voetbaltoernooien: Ad Musters, Theo de Ridder -- Sportdagen: Ad Musters, Theo de Ridder -- Schoolreiscommissie: Theo de Ridder, Nicole van der Sneppen, Alicia Minderhout -- Schoolkamp: Cora Steijn, Yvette Elstgeest -- Schoolreis kleuters: Edith Smits, Anneke Rentmeester, Angenita van Liere, Elly Boomman, Eveline Hamelink -- Avondvierdaagse: Edith Smits, Linda de Groot, Mariëlle van Zetten, Plonie Rijk -- Cultuur coördinator: Anneke Rentmeester, Elly Boomman -- Techniekcoördinatoren: Plonie Rijk, Ad Musters -- Schoolkoor: Eliane Schout -- Sinterklaas: Anneke Rentmeester, Saskia Schouw -- Eindejaar activiteit: Elly Boomman, Angenita van Liere -- Plusklas: Alicia Minderhout -- ParnasSys administratie: Yvette Elstgeest, Kirsten van Heest -- Bedrijf hulpverleners: Cora Steijn, Ad Musters, Linda de Groot, Angenita van Liere, Plonie Rijk, Fons Schelfhout --Beweegteam: Alicia Minderhout, Ad Musters, Linda de Groot --Projectweek: Cora Steijn, Anneke Rentmeester, Elly Boomman, Mariëlle van Zetten --Vertrouwenspersoon: Nicole van der Sneppen --Pestcoördinator: Eliane Schout We voelen ons als team nauw betrokken met de gemeenschap van Heinkenszand. Vandaar dat u ook namen van leerkrachten tegen zult komen in commissies bij verenigingen en bij allerlei activiteiten die op ons dorp georganiseerd worden! 19

21 12.2 Jaaractiviteiten voor de kinderen Project Normen, regels en waarden. In de eerste schoolweek starten we met een project. We spreken met elkaar af aan welke regels we ons in de klas en op het speelplein gaan houden. In de loop van het schooljaar controleren we of we de afgesproken regels bij moeten stellen. Via discussie en drama leren we deze week ook hoe we, op een juiste manier, met elkaar om horen te gaan. Musicals De leerlingen van de groepen 1 en 2 voeren om het jaar in "De Stenge" een musical op. Ouders, familie en andere bekenden zijn dan welkom. Jaarlijks oefent een groep ook een kerstmusical of kerstspel in. Deze musical wordt op school of in de kerk gespeeld. Groep 8 verzorgt een afscheidsfeest voor het eind van het schooljaar. Ze voeren bv. een musical op voor alle leerlingen en ze doen dit tevens op een afscheid/ feestavond voor alle leerkrachten en de ouders van de leerlingen van groep 8. Sint-Nicolaas Rond 5 december brengt St. Nicolaas ook een bezoek aan groep 1 t/m 6. Vol verwachting kijken we elk jaar uit met wat voor stunt de goedheiligman nu weer aankomt. We zijn natuurlijk ook wel een beetje benieuwd naar de meegebrachte pakjes. De groepen 7 en 8 hebben een surprisemiddag. Carnaval Iedereen is verkleed aan het hossen en het swingen in de theaterzaal van De Stenge. Elk jaar kiezen de leerlingen van groep zeven uit groep acht Prins Jan van Schengen en zijn hofdame. Tevens wordt een raad van elf gekozen uit die leerlingen die het leukst zijn aangekleed en flink mee hossen. Een echte diskjockey zorgt voor de juiste liedjes en sfeerlicht! Schoolreis/ schoolkamp De leerlingen van groep 1 en 2 gaan elk jaar in de regio op "schoolreis". Deze reis staat dan in een bepaald teken (sprookjeswereld, riddertijd, indianen feest, de camping etc.). Groep 3 en 4 gaan naar een relatief kleiner park. Groep 5 t/m 7 gaat naar een pretpark in Nederland of België. De leerlingen van groep 8 gaan met de fiets op schoolkamp. Na drie dagen komen ze moe maar voldaan terug. Voor deze uitstapjes vragen we van u een bijdrage voor uw kind. U kunt het te betalen geld aan uw kind meegeven of overmaken met vermelding van de naam van de leerling(en), de groep en schoolreis of schoolkamp. Kerstfeest Ten tijde van de kerstperiode, blijven de leerlingen van onze school op een donderdagavond in de avonduren op onze school voor een speciale viering met daaraan verbonden een kerstmaaltijd. Er is samenzang en er wordt door een groep leerlingen een musical opgevoerd of de leerkrachten spelen het kerstverhaal na. Ouders zijn om uur welkom voor een bakje thee of koffie. Laatste schoolweek Op woensdag in de laatste schoolweek is er een afsluitende gezellige activiteit met alle kinderen. In deze week tonen de leerlingen van groep 8 d.m.v. bv. een musical en sketches wat ze de afgelopen jaren op de Jan van Schengenschool hebben opgestoken! Vanzelfsprekend mogen de ouders van de 20

22 leerlingen uit groep 8 deze verrichtingen komen aanschouwen op een avond in de laatste schoolweek. Op vrijdagmiddag om uur sluiten de schooldeuren en vanaf dan begint de zomervakantie. Verjaardag leerkrachten Gelukkig worden ook wij elk jaar een jaartje ouder (en wijzer!?). Dit wordt door de groepsleerkracht met zijn of haar klas gevierd. Sommige leerlingen vinden het leuk om dan iets te geven. Beperkt u de eventuele cadeaus a.u.b., het gaat om het gebaar! Kinderboekenweek Elk jaar geven we extra aandacht aan de Kinderboekenweek. We zetten een boekenkraam op en maken er een uitgebreid project van. Soms organiseren we een boekenmarkt of we laten een kinderboekenschrijver naar school komen. We kiezen de leerling die het beste kan voorlezen. Hij of zij gaat meedoen met de voorronde van de nationale voorleeswedstrijd. Projecten/tentoonstellingen Jaarlijks komen in verschillende groepen projecten aan de orde. Soms werkt men per groep, dan weer met de hele school aan een project. Eén keer per jaar doen we in ieder geval een groots opgezet project met alle leerlingen. Dit kan resulteren in een eindafsluiting via een tentoonstelling of uitvoering. Ouders en andere familie zijn dan welkom. Buitenschoolse activiteiten We doen als school vaak aan allerlei sportactiviteiten mee zoals: handbal-, voetbal-, dam- en schaaktoernooien. Ook aan de voorronde van de nationale voorleeskampioenschappen doen we jaarlijks mee. De leerkrachten van onze school organiseren het groots opgezette schoolvoetbaltoernooi op De Bevelanden. Zowel jongens als meisjes kunnen in zeventallen of elftallen inschrijven. Ook bij de Koningsdagviering en de avondvierdaagse is onze school betrokken. 13. Wat leert uw kind op de Jan van Schengenschool? Op de Jan van Schengen proberen we een goed evenwicht te vinden in het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen en vooral taal en lezen vormen de kern van het onderwijs. Rekenen, taal en lezen krijgen op de Jan van Schengen veel nadruk. Ze vormen de basis voor elke andere ontwikkeling. Om gelijk een goed beeld van de instromende leerling te krijgen, hebben we een oudervragenlijst samengesteld. Zodra de leerlingen zijn ingeschreven vragen we de ouders deze vragenlijst in te vullen en op school in te leveren. Deze vragenlijst wordt in het leerlingendossier opgeslagen. 21

23 13.1 Groep 1 en 2 Bij het binnenkomen van een kind in de eerste groepen vinden we het heel belangrijk dat een kind zich veilig voelt/vertrouwen heeft. Pas als dat het geval is, kun je samen met het kind verder gaan werken. Essentie van het onderwijs in de groepen 1 en 2 is spelend leren, met allerlei verschillende materialen en activiteiten proberen we de kinderen daarbij te stimuleren. We praten in deze eerste groepen niet zozeer over vakken maar over ontwikkelingsgebieden zoals; 1. Sociaal-emotionele ontwikkeling (zelfbeeld, relatie met kinderen, relatie met volwassenen) 2. Speel- en werkgedrag (spelontwikkeling, taakgerichtheid, concentratie, zelfstandigheid) 3. Motoriek (grote motoriek, kleine motoriek, tekenontwikkeling) 4. Zintuiglijke waarneming (visueel verschillen zien/ onderscheiden en auditief onthouden, nazeggen, versjes) 5. Mondelinge taalontwikkeling 6. Lichaamsoriëntaties 7. Tijdsoriëntatie en symboolverkenning (ontwikkeling van de geletterdheid, ontwikkeling van het inzicht in cijfers en getallen, ontwikkeling van het logisch denken.) Deze ontwikkelingsgebieden proberen we te stimuleren en corrigeren in allerlei activiteiten zoals; Kringactiviteiten met groepsgesprek, leergesprek, boek aanbieden, rijmen voorlezen/ vertellen, versjes, poppenkast, drama, taal- en denkspelletjes, godsdienst, voorbereidend lezen, muziek, voorbereidend rekenen, buitenspel of gym, werken met expressiemateriaal, werken met ontwikkelingsmateriaal, vrij kiezen uit hoeken en kasten. Zo ook omgaan met de computer. Vaak werken we via projecten. De kinderen zijn dan meerdere keren per week bezig met één bepaald thema bijv.: Herfst, Sinterklaas, voeding, verkeer en gezin. Al de activiteiten die op het rooster staan proberen wij aan dat speciale thema aan te passen. Naast het werken in projectvorm besteden we ook tijd aan het werken met modern ontwikkelingsmateriaal. We achten het werken met ontwikkelingsmateriaal van groot belang omdat je de kinderen heel gericht kunt laten werken. De doelstellingen bij de verschillende materialen zijn gericht als voorbereiding op het komende lezen, schrijven en rekenen. Zodoende zijn de kinderen spelenderwijs bezig. Zelfstandig of met hulp, individueel of groepsgewijs. De kinderen beginnen iedere dag met een kringactiviteit en ze komen na een activiteit ook steeds terug in de kring. Veel kinderen zitten twee à drie jaar in een kleutergroep. Afhankelijk van hun geboortedatum en hun aard en aanleg. Het kan voorkomen dat leerlingen die in de periode van oktober tot en met december 5 jaar worden, er al aan toe zijn om in plaats van nog een schooljaar in groep 1 te blijven al eerder door te stromen naar groep 2. Het kind moet dan zowel op cognitief gebied als via de sociale en emotionele ontwikkeling dit aantonen. Vanzelfsprekend zullen we hierover tijdig contact opnemen met de ouders. We voeren regelmatig observaties uit om te kijken of de kinderen zich voldoende ontwikkelen. We vinden het belangrijk dat een kind lang genoeg in een kleutergroep zit. Succesvol groep 3 en verder doorlopen lukt pas als een kind daaraan toe is (zie overgangsprotocol op onze website) Indeling van de kleutergroepen We werken met heterogene kleutergroepen. De voornaamste reden dat we voor deze opzet kiezen is om beter tegemoet te kunnen komen aan de ontwikkeling van de kinderen. In een heterogene groep wordt uitgegaan van de breedte van de ontwikkeling van de kinderen. In de loop van (ruim) twee jaar doorlopen de kinderen de ontwikkeling die bij deze periode past. Kinderen van verschillende leeftijden ontmoeten elkaar in de groep. Kinderen komen binnen als jongste kleuters. Bij de start worden ze begeleid door één van de oudste kleuters, een zgn. maatje. De jonge kinderen kunnen zich optrekken aan de oudere leerlingen en oudere leerlingen kunnen veilig een stapje terug doen als de ontwikkeling 22

24 stagneert. Vanuit verschil in leeftijd en rijping kunnen de kinderen van elkaar leren, zowel op cognitief gebied als op sociaal emotioneel gebied. Daarnaast brengt het meer rust in de groepen om nieuwe leerlingen over de groepen te laten instromen. Vrijdagmiddag zijn de kleuters vrij Nieuwe leerlingen op school / proefdraaien Kinderen die 4 jaar worden en naar onze school komen, mogen vijf dagen of dagdelen komen oefenen. Vanaf 5 weken voordat ze 4 zijn, mogen ze beginnen met oefenen. Op deze manier kunnen ze wennen aan de groep waarin ze komen. Als u 7 weken vooraf belt, kunnen wij aangeven in welke groep en bij welke leerkracht uw kind is ingedeeld. Afspraken voor het oefenen kunt u maken met de desbetreffende leerkracht. Kinderen die in de 2 e helft van juni, juli of augustus jarig zijn, beginnen direct na de zomervakantie zonder te oefenen. Op het eind van het schooljaar is er wel een oefenochtend voor alle kleutergroepen zoals deze na de zomervakantie starten dus met hun nieuwe juf. De ontwikkeling van de kinderen die van de peuterspeelzaal naar ons doorstromen wordt besproken met de peuterleidsters Afspraken groep 1 en 2 Aankomst op school Als de kinderen van groep 1 op school komen, mogen ze door hun papa, mama of verzorger (vanaf 8.15 uur) naar binnen gebracht worden. De kinderen van groep 2 komen zelfstandig de klas in en gaan dan in de kring zitten. De ouders mogen in de hal afscheid nemen. De broertjes/zusjes die meekomen blijven bij de ouders. Als de kinderen 's middags naar onze school komen, mogen ze bij goed weer buiten spelen op het speelplein. Proefdraaien Kinderen mogen 5 ochtenden of 5 dagen komen proefdraaien. Als kinderen in de maand voorafgaand aan de zomervakantie vier jaar worden, mogen ze één keer komen wennen op de oefenochtend. Dit is een ochtend waarop de kinderen kennismaken met de juf en kinderen waar ze ook na de zomervakantie mee starten. Zij starten dus niet op hun 4 e verjaardag, maar op de eerste dag van het nieuwe schooljaar. Bijzondere omstandigheden Als er zich bijzondere gebeurtenissen voordoen waardoor uw kind b.v. tijdelijk uit zijn gewone doen is, is het raadzaam dit eens rustig met de leerkracht te bespreken. Dit kan zowel mondeling, telefonisch, via mail of schriftelijk. Zeker wanneer de ouders het gevoel hebben dat hun kind wat extra aandacht nodig heeft. Bepaalde dingen kunnen een kind bezighouden, het is soms belangrijk dat de leerkracht dan op de hoogte is. Wij kunnen daardoor bepaald gedrag en/of uitlatingen beter begrijpen en erop inspelen. Hebt u vragen of problemen over het wel en wee van uw kind of de school, kom dan voor of na schooltijd. We maken dan een afspraak zodat we rustig de tijd voor uw vraag kunnen nemen. Bibliotheek De kinderen van groep 1 en 2 krijgen 1 keer per maand o.l.v. een ouder lezen uit bibliotheekboeken. De kinderen kiezen zelf een boek en worden er vervolgens uit voor gelezen. Om mee te helpen als leesouder kunt u zichzelf opgeven (aan het begin van het schooljaar bij de leerkracht.) 23

25 Gewoonteregels s Morgens eten en drinken de kinderen van groep 1 en 2 in de kring. Wij geven de voorkeur aan het meegeven van (geschild) fruit en melk of sap. Geen snoep in de kring! We raden u aan niet te veel mee te geven anders duurt een dergelijk tussendoortje veel te lang. Zet a.u.b. de naam van uw kind op de deksels van bekers en bakjes. Dinsdag en donderdag zijn onze gruitendagen (groenten en fruit), dan a.u.b. geen koek meegeven! Gymtassen Bij slechte weersomstandigheden gymmen we in de middelste gymzaal in De Stenge. De kinderen hebben hiervoor een paar gymschoenen nodig, het liefst met klittenband. Deze mogen in de luizenzak op school blijven zodat we ze altijd kunnen gebruiken. Wilt u a.u.b. de naam op de schoenen noteren. Foto's Van een nieuwe kleuter ontvangen wij graag een (pas)foto. Wij maken een kaart met de foto van het kind en hun naam erachter. Zo heeft ieder kind een eigen naamkaart. Techniek We beschikken op school over een ontdekkasteel waarin allerlei opdrachten rondom techniek centraal staan. Lessen worden aan de kinderen aangeboden door leerkracht met hulpouders. Iedere week zijn er groepjes leerlingen aan de beurt om met de ouders als ondersteuning aan de slag te gaan met techniek. Aan het begin van het schooljaar kunt u zich opgeven als hulpouder. Er doen momenteel 40 ouders als techniek ouder met ons mee. We zijn uitgekozen als voorbeeldschool op gebied van techniek. Speelgoed De kinderen mogen geen speelgoed meebrengen. Het is vaak de oorzaak van ruzie en verdriet om het stuk gaan of verliezen. Met verjaardagen en Sinterklaas worden er uitzonderingen gemaakt. Schort Alle kinderen die in groep 1 en 2 komen, nemen hun eigen schort mee naar school. Dit kan bijv. een oude blouse zijn met elastiek in de mouwen. Zet hier a.u.b. de naam van uw kind duidelijk op. De schorten worden een aantal keer per jaar mee terug gegeven naar huis om gewassen te worden. Wilt u de schort daarna weer mee terug geven? Schrijftips Zeker in groep 2 begint de interesse voor het schrijven bij veel kinderen. Sommige kinderen willen zelfs thuis al oefenen. Het is dan wel raadzaam om het op de juiste wijze aan te leren. U kunt aan de juffen om een schrijfpapier vragen. Hierop staat hoe wij de letters aanleren. Voor verdere aandachtspunten zie het kopje schrijven voor groep 3 t/m 8. Traktatie/ jarig zijn Wanneer uw kind jarig is, mag hij/zij trakteren op school. U mag er bij zijn in de klas om de verjaardag mee te vieren! We geven de voorkeur aan een gezonde traktatie, dus liever geen snoep. Ook het afgelopen schooljaar is gebleken hoe ontzettend creatief velen van u zijn. Inspiratie kunt u opdoen via: 24

26 Verjaardag opa/oma/ papa/mama/ jubilea Wilt u dat uw kind een tekening of wensje maakt voor verjaardagen of jubilea van opa, oma, papa, mama of andere bijzondere gebeurtenissen, geeft u dan a.u.b. tijdig een briefje mee. We proberen uw kind iets te laten maken. Rapporten De kinderen van groep 1 en 2 krijgen in de laatste schoolweek hun rapport map mee naar huis. Het is de bedoeling dat de kinderen deze map na de vakantie weer mee terug nemen naar school, zodat deze map weer gevuld in november mee naar huis kan. Dus 2 keer op een jaar krijgen ze hun map mee, in november en aan het eind van het schooljaar. De kinderen die naar groep 3 gaan mogen hun rapport map thuishouden en kunnen in het vervolgtraject, van groep 3 tot en met 8, hun rapportlijsten erin opbergen. Kinderen die in mei en juni 4 jaar geworden zijn, krijgen nog géén map mee naar huis, die krijgen ze in november voor het eerst mee! Om een geleidelijke overgang van groep 2 naar groep 3 mogelijk te maken en alles goed op elkaar af te stemmen gaan de leerlingen op het eind van het schooljaar in groep 3 kijken om een reken- of taalactiviteit uit te voeren. Op het eind van het schooljaar is er al veel overleg tussen de collega s van groep 2 en Groep 3 tot en met 8 Vanaf groep drie werken we op een andere manier met de kinderen. Ook de inrichting van de lokalen is anders. In een lessentabel wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken besteden. We gaan uit van een lessentabel van 25 ½ uur per week. Godsdienstige vorming De leerlingen van onze school hebben wekelijks godsdienstonderwijs. We werken met de methode Trefwoord. De school staat open voor kinderen van alle levensovertuigingen. Wel verwachten we dat alle leerlingen meedoen aan alle catechese die wij aanbieden (zie verder godsdienstonderwijs). Rekenen en wiskunde Onze school werkt met de nieuwe methode De Wereld in Getallen in groep 1 t/m 8. Vanaf groep 6 verwerken de leerlingen de lesstof op de tablet. Daarnaast gebruiken ze ook een schrift om de bewerkingen in te noteren. In de rekenles leren de kinderen praktische problemen uit het dagelijkse leven op te lossen. De manier waarop de kinderen tot een oplossing komen mag verschillen. We proberen de kinderen rekensommen op een handige manier eigen te maken. Voor ingewikkelde bewerkingen gebruiken we in groep zeven en acht de rekenmachine. Ze krijgen ook extra oefenstof voor grafieken en tabellen. Nederlandse taal De Jan van Schengen werkt met de methode Taal Actief 4. Taal is bij uitstek het instrument om met elkaar in contact te komen en een boodschap aan elkaar door te geven of van een ander te ontvangen. Natuurlijk leren we de kinderen foutloos te schrijven, maar we besteden veel meer aandacht aan leren praten, luisteren naar wat anderen zeggen en daarop antwoorden. We leren kinderen om hun eigen mening onder woorden te brengen. Het taalonderwijs is vooral op luisteren en spreken gericht. Ook hierbij geldt dat de leerlingen vanaf groep 6 de lesstof verwerken op de tablet. Lezen In groep 3 beginnen de kinderen officieel met het leren lezen. Er wordt gewerkt met Veilig leren lezen. In groep 3 is het leren lezen erg belangrijk. Er wordt veel gebruik gemaakt van het smartboard. We besteden veel aandacht aan het leren begrijpen van de tekst. De betekenis van moeilijke 25

27 woorden wordt uitgelegd en het kind vertelt het verhaaltje na. In de hogere groepen gaat het voortgezet technisch lezen door via de methode Estafette. Op het eind van groep 6 moeten alle kinderen AVI 9 niveau bereikt hebben. Dit lukt vaak, maar wie het niet lukt, krijgt extra hulp in groep 7. In de hogere groepen komt de nadruk steeds meer op het begrijpend en studerend lezen te liggen (methodes: Leeslink, Blits). Op de Jan van Schengen leren de kinderen niet alleen technisch en begrijpend lezen, we proberen ze ook liefde voor boeken bij te brengen. We lezen op school veel voor en er is een schoolbibliotheek waar kinderen onbeperkt boeken kunnen lenen. Ook brengen we bezoeken aan de bibliotheek in "De Stenge" en huren we boekencollecties. Schrijven Schrijfonderwijs draagt ertoe bij dat leerlingen een duidelijk leesbaar en vlot handschrift krijgen, als middel om met elkaar te communiceren. De groepen 2 t/m 8 werken met de methode Pennenstreken. Deze methode werkt ook veel met het smartboard en is in alle groepen ingevoerd. Waar let men op als een kind gaat schrijven (en tekenen)? Schrijfhouding: de afstand tussen ogen en papier moet ongeveer 30 cm. zijn. zoveel mogelijk rechtop zitten en niet teveel voorover buigen. schouderlijn dient evenwijdig te zijn aan de tafelrand. de voeten rustend op de vloer. Vasthouden van pen of potlood; de pen moet losjes tussen duim en wijsvinger vastgehouden worden en de middelvinger achter de pen. de bewegingen van pols, arm evenals van de vingers moeten ontspannen zijn. doe dit duidelijk voor aan uw kind. Het schrijven van letters en cijfers. Kinderen uit de kleutergroepen krijgen vaak ook belangstelling voor het schrijven van letters en cijfers. Letter- en cijferkaarten kunt u aan de leerkrachten vragen, dit voorkomt foutief aanleren. Omdat blijkt dat het correct schrijven van de letters moeizaam verloopt hebben we gekozen voor een aangepaste leerlijn bij het schrijven. In groep 3 zal er vooral ook nog aandacht besteed worden aan voorbereidende schrijfoefeningen. Kinderen schrijven in groep 3 met een potlood. Vanaf groep 4 schrijven de leerlingen met een pen. Engels Wij geven Engels in de groepen 1 t/m 8. In de kleutergroepen start het met Engelse liedjes en versjes. In de groepen 1 t/m 4 werken we met de digitale lesmethode ipockets. In groep 5 tot en met 8 wordt Engels gegeven met de methode Backpack. Kinderen leren eenvoudige gesprekjes te voeren over allerlei dagelijkse onderwerpen. Mede hierdoor ontstaat uitbreiding van de Engelse woordenschat. We zijn een basisschool die werkt volgens het Early Bird principe. Prioriteit: kinderen praten zelf veel Engels. Leerkrachten zijn op een speciale cursus Engels geweest om op juiste wijze met het Engels om te gaan. In de groepen 5 t/m 8 is het ook mogelijk om mee te doen met Anglia examens. We werken met een native speaker (ouder van Engelse afkomst) voor de juiste uitspraak. In dit schooljaar oriënteren we ons op een nieuwe Engelse methode. Wereldoriëntatie en verkeer Op de Jan van Schengen praten we op heel veel momenten met de kinderen, over de wereld om ons heen en we brengen hen kennis bij over het heden en verleden van de aarde. Het gaat hierbij niet alleen om feitenkennis maar veel meer om het aanleren van een juiste houding ten opzichte van de natuur, volkeren in andere landen en onze voorouders. Soms gebeurt dit in aparte vakken aan de hand van een boek, maar ook door middel van klassengesprekken, spreekbeurten, schooltelevisie, 26

28 werkstukjes enz. De volgende methoden zijn op onze school in gebruik: voor biologie starten we dit schooljaar met de nieuwe digitale methode Natuurzaken, voor aardrijkskunde zijn we bezig met de oriëntatie naar de nieuwe digitale methode Wereldzaken, voor geschiedenis werken we met de methode Wijzer door de tijd, en voor verkeer Wijzer op weg en de Jeugd verkeerskrant van 3 VO. De smartboards en touchscreens geven digitale ondersteuning aan de methodes. Expressievakken Op het gebied van tekenen en handenarbeid worden allerlei technieken aangeleerd. Ook bij de expressievakken streven we op de Jan van Schengenschool kwaliteit na. We waren pilotschool voor het Kunstkabinet. Deze bevatten een aantal kasten met specifieke handenarbeid- en tekenopdrachten. Toch is het eindproduct minder belangrijk dan het proces: zeker als het om jongere kinderen gaat. Voor muziek hebben we de methode Moet je doen. Handvaardigheid In alle groepen wordt er handvaardigheid gegeven. We hebben een handvaardigheid lokaal waar we gebruik van kunnen maken. In de groepen 1 en 2 wordt er bijna dagelijks geknutseld, in de groepen 3 t/m 8 staat handvaardigheid 1 keer in de week op het rooster. De leerlingen van de groepen 1, 2 en 3 hebben meerdere keren per jaar een knutselmiddag. Op deze middagen zijn de leerlingen in groepjes verdeeld, en onder leiding van een ouder maken de kinderen iets creatiefs. Lichamelijke oefening In de kleutergroepen staat bewegingsonderwijs dagelijks op ons rooster. We spelen op het schoolplein en bij slecht weer in de middelste Stenge zaal. Vanaf groep 3 krijgen de kinderen gymles in de gymzalen van "De Stenge". De leerlingen krijgen twee keer per week van de eigen leerkracht gymles. Soms zullen studenten van CIOS de gymles verzorgen. Wilt u ervoor zorgen, dat de kinderen van groep 3 t/m 8 steeds hun gymkleren en gymschoenen bij zich hebben. Om hygiënische redenen is het niet de bedoeling dat ze op school bewaard worden. Vanaf groep 5 nemen de leerlingen een badhanddoek mee i.v.m. voeten wassen en vanaf groep 6 douchen de leerlingen. 27

29 13.3 Gymrooster Groep 3a Maandag zaal uur Woensdag zaal uur Groep 3b Dinsdag zaal uur Donderdag zaal uur Groep 4a Maandag zaal uur Donderdag zaal uur Groep 4/5 b Maandag zaal uur Woensdag zaal uur Groep 5a Woensdag zaal uur Donderdag zaal uur Groep 6a Maandag zaal uur Donderdag zaal uur Groep 6b Dinsdag zaal uur Donderdag zaal uur Groep 7a Dinsdag zaal uur Woensdag zaal uur Groep 7/8 b Maandag zaal uur Woensdag zaal uur Groep 8a Maandag zaal uur Woensdag zaal uur Zaal 1 betreft de raamkant en zaal 3 is de eerste zaal vanaf school. Soms krijgen de leerlingen ook buitenspel op ons speelplein. De oudere groepen gaan buiten bv. slagbal of een ander spel spelen. Bij extreem warm weer gaan we met de oudere groepen ook richting zwembad! Zeker in de bovenbouw willen sommige kinderen zich soms onttrekken aan de gymlessen en het douchen! Geen spullen mee betekent gym op blote voeten! Douchen in de groepen 6 tot en met 8 is verplicht. Mochten kinderen niet mee kunnen doen met het gymonderwijs of met het douchen, dan willen we hier graag schriftelijk bericht van ontvangen van de ouders/verzorgers, met een melding van wanneer de kinderen weer met het gymonderwijs/douchen mee kunnen doen. Op onze school leren kinderen niet alleen, ze ontwikkelen er ook hun persoonlijkheid door zelfvertrouwen op te bouwen en zelfkennis te verwerven. Kinderen leren om te gaan met elkaar en verdraagzaam te zijn. We proberen dit te bereiken door kring- en groepsgesprekken, gezamenlijke vieringen, gerichte projecten en ons gymonderwijs. Een prestatie is een relatief begrip. We vinden het belangrijk dat kinderen op school presteren, maar prestaties kunnen voor ieder kind verschillend zijn. Met ons onderwijs op maat bedoelen we de voortdurende ontwikkeling van eigen mogelijkheden Naschoolse activiteiten De Jan van Schengenschool heeft een schoolkoor (Young Spirit) bestaande uit leerlingen van groep 4 t/m 8. Jongens en meisjes die interesse hebben, kunnen zich opgeven bij juf Eliane Schout. Zij heeft de leiding over het koor. Juf Saskia assisteert haar en vervangt haar bij afwezigheid. Het koor verzorgt vier vieringen per jaar en zal daar voorafgaand zo n vijf keer voor repeteren op dinsdagmiddag van tot uur op school of op vrijdagmiddag van tot uur in de kerk. Leden krijgen hun informatie per mail. Het koor zingt ook tijdens de schoolvieringen in de kerk. 28

30 14. De zorg voor de kinderen 14.1 Waarom de zorg voor de kinderen zo serieus nemen? De kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben onze bijzondere aandacht, zoals: -- Kinderen bij wie het onderwijsleerproces niet als vanzelf loopt, -- Kinderen die extra snel door de methodes kunnen werken (zie de uitwerking plusklas), -- Kinderen met een andere culturele en/of anderstalige achtergrond. Voor deze kinderen hebben we speciale voorzieningen nl. Remedial Teaching binnen of buiten de groep. Er wordt door de Remedial Teacher en de groepsleerkracht een handelingsplan opgesteld. Daarin wordt vastgelegd wat er, buitenom het gewone lesprogramma, aan aanpassingen gemaakt worden in de klas en wat er in de Remedial Teaching aan de orde komt. Op deze manier proberen we de kinderen weer op een niveau te krijgen zodat ze aansluiting vinden met de groep. In uitzonderingsgevallen kan dit betekenen dat we voor een kind minimumdoelen vaststellen. Dit gebeurt in overleg met schoolbegeleidingsdienst, de zorgcoördinator en de Intern begeleiders. Ouders worden ook bij dit proces betrokken. In onze school wordt gewerkt met de 1-zorgroute. Dit betekent dat er voor elk kind minstens één keer per drie maanden wordt bekeken wat hij/zij nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te ontwikkelen. Voor het ene kind is dat bijvoorbeeld dat hij extra instructie nodig heeft. Het andere kind heeft misschien weer meer behoefte aan complimenten. Per vakgebied maakt de leerkracht van elk kind een groepsplan waarin hij/zij dit voor ieder kind vastlegt. Via de rapporten en de contactavonden en andere gespreksmomenten wordt u als ouders op de hoogte gehouden van hoe het met uw kind gaat. Soms is het niet duidelijk wat een kind nodig heeft om goed te kunnen leren en zich te kunnen ontwikkelen. Of dat de leerkracht moeite heeft om de juiste aanpak vorm te geven. In dat geval, overleggen de leerkracht en de interne begeleider in een aparte bespreking hoe de problemen kunnen worden aangepakt. Dit gesprek is een leerlingbespreking. Als uw kind in de leerlingbespreking wordt besproken, dan wordt u hiervan altijd op de hoogte gesteld. Soms is het nodig dat we wat uitgebreider met u praten. Als ouders weet u vaak wat uw kind nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Van de leerlingbespreking en de gesprekken wordt een verslag gemaakt. Dit verslag gaat in het dossier van de leerling. Als het ondanks onze eigen hulp en inspanningen niet goed lukt om te bekijken wat een kind nodig heeft of welke aanpak de juiste is, kan de school de hulp inroepen van een extern deskundige (psycholoog, maatschappelijk werker, logopedist, schoolarts, en dergelijke.) Deze kan de school dan adviseren of onderzoek voorstellen. Soms is het nodig om nóg intensiever te kijken naar wat een kind nodig heeft of welke aanpak de juiste is. Dat kan gebeuren door een team van deskundigen, het Centrum voor Jeugd en Gezin vanuit de gemeente Borsele. Ze bieden mogelijkheden om onderzoek te doen, naar het kind zelf (psychologisch en lichamelijk), maar ook naar de opvoedingssituatie thuis. Als de school voor de ontwikkeling van uw kind de hulp wil inroepen van een externe deskundige, dan bespreken we dit altijd vooraf met u. Het is namelijk zo dat u hiervoor toestemming moet geven. Er gaan gegevens over uw kind uit de school naar anderen toe. Alle onderzoeken worden altijd éérst met u besproken. 29

31 In een enkel geval is het zo dat het voor de school niet mogelijk is om een kind het onderwijs te bieden dat het nodig heeft. Dan is het beter om het kind te verwijzen naar een speciale basisschool (SBO) of het speciaal onderwijs (SO). Mocht dit het geval zijn bij uw kind dan zullen we uitgebreid met u praten. Een verwijzing is niet zomaar iets. Daarnaast moeten ouders altijd toestemming geven om hun kind aan te melden bij een instantie die beslist over de toelating tot de speciale (basis-)school Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school Vanaf het moment dat uw kind bij ons op school komt, wordt er een dossier bijgehouden. Behalve inschrijfformulieren worden hierin ook toetsen verzameld die bij de leerlingen worden afgenomen. Ook wordt er geobserveerd. Toets resultaten en observaties worden met u besproken of u ontvangt schriftelijk bericht hoe uw kind heeft gepresteerd bij een bepaalde toets. Gegevens van Cito-toetsen, handelingsplannen en oudergesprekken worden digitaal opgeslagen in ons ParnasSys administratie programma. Mochten bijzondere onderzoeken hebben plaats gevonden die voor ons als school van belang kunnen zijn, dan verzoeken we u een kopie aan ons af te geven zodat we die in het dossier eraan toe kunnen voegen (denk bijv. aan logopedie en gehooronderzoeken van audiologisch centrum) De begeleiding van overgang naar het voortgezet onderwijs De ouders/ verzorgers van de leerlingen van groep 8 worden uitgenodigd voor een ouderavond over het voortgezet onderwijs. Op deze avond geven de leerkrachten van groep 8 uitleg over de gang van zaken in groep 8 en wat ze doen aan de voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Tevens zullen collega s van het Pontes College, Ostrea Lyceum, Isaac Beekman en Edudelta op deze avond uitgenodigd worden om uitleg te geven over hun scholen. Via de media, maar ook via onze school, krijgt u tijdig bericht, wanneer er "open dagen" georganiseerd worden. De kinderen van groep 8 bezoeken de scholen in Goes verschillende keren. Wij willen de kinderen zo goed mogelijk voorbereiden en begeleiden om zodoende de overgang naar het voortgezet onderwijs zo gemakkelijk mogelijk te maken. De definitieve adviezen voor het voortgezet onderwijs worden tijdens de oudergesprekken, in maart 2018 besproken. De aanmelding geschiedt door de ouders, via de school. De leerlingen van onze groepen 8 gaan na de basisschool vaak naar het voortgezet onderwijs te Goes. Sommigen gaan naar Kapelle. Een enkele keer kiezen leerlingen het voortgezet onderwijs in Middelburg of Vlissingen. Afgelopen schooljaar, , verlieten 37 leerlingen uit groep acht onze school. De leerlingen werden verwezen naar de volgende niveaus: VMBO basis 0 leerlingen VMBO kader 2 leerlingen VMBO gemengde leerweg 1 leerling VMBO theoretische leerweg 5 leerlingen Brugklas Mavo/Havo 6 leerling Havo 12 leerlingen Brugklas Havo/VWO 5 leerlingen VWO 7 leerlingen Vanuit de gegevens van de CITO-eindtoets kunnen we de resultaten van onze school vergelijken met andere scholen in Nederland (grootte, ligging, wel of geen allochtone leerlingen). 30

32 Onze gemiddelde schoolscores de afgelopen jaren waren: Totale score Schooljaar Jan van Schengen Landelijk gemiddelde ,4 534, ,5 534, ,4 534, ,3 535,1 Score per vakgebied Vakgebied Score school Rekenen/wiskunde Hoog gemiddeld Taal Hoog gemiddeld Studievaardigheden Hoog gemiddeld Wereldoriëntatie Hoog gemiddeld In het afgelopen schooljaar scoorde de Jan van Schengenschool ruim boven het landelijk gemiddelde. In ons jaarplan hebben we onderwijsresultaten en te vernieuwen methoden opgenomen in het actieplan. We werken aan een zo hoog mogelijk niveau voor de leerlingen. Ons verwijzingspercentage naar het Speciaal Basis Onderwijs ligt duidelijk onder het landelijk gemiddelde Scholing van leraren Omdat we als team op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen op het vlak van onderwijs en zorg voor kinderen, wordt er van elk teamlid verwacht om naast de begeleiding van de RPCZ - onderwijsbegeleider, ook op individuele basis, in te schrijven op nascholingscursussen van o.a. Hogeschool Zeeland, Seminarium voor de Orthopedagogiek, de 3L academie of het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland. Op deze manier kunnen we de kwaliteit van ons onderwijs hoog houden. 15. De betrokkenheid van ouders binnen de school We zijn ervan overtuigd dat wij het als school niet redden zonder de betrokkenheid en de hulp van u, de ouders. U vertrouwt ons een belangrijk deel van de opvoeding en vorming van uw kind toe. Wij willen dat vertrouwen waard zijn en willen daarom kwalitatief goed onderwijs aanbieden, o.a. met behulp van bij de tijd passende materialen. Om hierover feedback te krijgen, vragen we u met ons in gesprek te blijven en uw stem te laten horen. Vaak zullen we een beroep op u doen. We hopen en verwachten, dat u zich samen met ons inzet om een zo goed mogelijk resultaat te behalen Contacten gericht op de ontwikkeling van het kind Bij deze contacten gaat het om vragen als: Hoe gaat het met een kind op school? Hoe zit het onderwijs in elkaar? Hoe gaan de leraren met de kinderen om? Hiervoor zijn er: Informatie op papier en de website (brieven, wekelijkse info). Na ongeveer 5 weken volgt het oudervertelgesprek met de leerkracht, waarin de ouders aan kunnen geven met wat voor type kind we te maken hebben. 31

33 Gesprekken op afspraak (voor/na school, telefonisch, huisbezoeken). De schriftelijke rapporten van ieder kind met daaraan gekoppeld 10 minuten gesprekken. Voorlichting- of introductie avonden: over de gang van zaken in de klas en het onderwijs. Algemene ouderavonden Vieringen, tentoonstellingen Kijkdagen (nieuwe ouders worden in de gelegenheid gesteld om in de groep plaats te nemen.) Rondleiding via de gemeente Contacten gericht op de schoolorganisatie Het gaat om: Het verlenen van assistentie op allerlei gebieden, zoals werkavonden, deelname aan ad-hoc feesten, bibliotheek, schooltuin, onderhoud. Helpen in een groep zoals handvaardigheid ouders, natuurouders, techniekouders. Het geven van groepsvoorlichting, het samen denken over de school en het onderwijs via: schoolcommissie, medezeggenschapsraad, oudervereniging. Overblijfouders. Het verlenen van assistentie bij buitenschoolse activiteiten zoals begeleider of chauffeur naar tentoonstellingen, sportevenementen, schoolreis en schoolkamp buiten de woonplaats. Daar waar de ouders ons op school helpen, gaan we ervan uit dat ze de leerlingen in hun waarde laten en het zal duidelijk zijn dat er geen berichtgeving "op straat" terecht komt. 16. De externe contacten Omdat onze school een levende school is en wil blijven, laten we ons professioneel begeleiden door de onderwijsbegeleidingsdienst. Deze onderwijsbegeleidingsdienst, het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ), helpt bij het verder in kaart brengen van onderwijskundige problemen en draagt mogelijke oplossingen aan. Ook helpt men ons met het op peil houden van de kwaliteit van onze kennis en vakken Onze fusiescholen Met de katholieke scholen uit 's-heerenhoek, Kwadendamme en Ovezande zijn er vaak contacten. De directies voeren wekelijks overleg. De 2 directeuren, Jos Huijbrechts en Fons Schelfhout vormen het Bovenschools Management Team (BMT). Fons Schelfhout is bovenschools directeur in Heinkenszand en Kwadendamme. Beide bovenschoolse directeuren leggen verantwoording af voor hun beleid bij het Algemeen Bestuur. Op de 4 scholen wordt de dagelijkse gang van zaken aangestuurd door een adjunct-directeur (Kirsten van Heest). De interne begeleiders/ adjuncten komen een aantal keren per jaar samen en vergaderen ook met de bovenschoolse directie. Leerkrachten van onder-, midden-, en bovenbouw van de vier scholen komen op intervisiebijeenkomsten bijeen en praten elkaar bij over nieuwe onderwijsontwikkelingen op hun scholen Onze buurtscholen in Heinkenszand Met de scholen uit het dorp is er overleg tussen de directies over de gym uren in "De Stenge, en de verkeerssituatie rond de scholen. Ook vindt er minimaal 2 maal per jaar overleg plaats in het kader van Vroeg Voorschoolse Educatie. Hierbij is ook iemand betrokken van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) 32

34 16.3 Samenwerkingsverband Oosterschelde 3 (O3) Wanneer leerlingen dusdanige problemen hebben dat we als ouders en team hulp nodig hebben, wenden we ons tot het Samenwerkingsverband Oosterschelde (O3). Na een intakegesprek met de ouders wordt een arrangement aangevraagd bij O3. Bij toekenning hiervan wordt automatisch een Ambulant begeleider van het speciaal onderwijs toegewezen die het zorgtraject verder gaat ondersteunen. Deze ambulant begeleider is afkomstig van één van de Speciaal Onderwijsscholen (we noemen dit een onderwijsarrangement). Vanuit O3 wordt ook actie ondernomen om te zien of een leerling geplaatst kan worden in het Speciaal Onderwijs als er geen mogelijkheden zijn op het basisonderwijs of speciaal basisonderwijs. De Commissie Toewijzing en Ondersteuning (CTO) bepaalt waar een leerling geplaatst kan worden Gemeente Regelmatig is er contact met de gemeente over aanmelding of uitschrijving van leerlingen, de vakantieen verlofregeling, onderhoud gebouwen, lokale festiviteiten, lokaal onderwijsbeleid en vraagstelling t.a.v. bureau onderwijs. Onze directeur zit in het OLOB-overleg (Overleg Lokaal Onderwijs Beleid). Ook hebben we contact met mensen van Centrum Jeugd en Gezin. (CJG) die we via het gemeenteloket kunnen benaderen Inspectie De onderwijsinspectie en directie hebben regelmatig contact met elkaar. De inspectie komt de school bezoeken en controleert op kwaliteit. De directie stuurt een schoolgids, informatiegids, schoolkalender en schoolplan op ter goedkeuring. Ook nieuwe protocollen en uitgebreide evaluaties sturen we door. Soms vragen we ook afwijking van het lesrooster aan, wanneer zich onverwacht een speciale gebeurtenis voordoet. Informatie over de inspectie treft u verder aan op internet: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (AMK) Kindermishandeling is een groot nationaal probleem. Elk jaar worden er vermoedelijk ruim kinderen mishandeld, misbruikt of verwaarloosd. Dit betekent dat statistisch op elke school voor primair onderwijs enkele kinderen zitten die dat jaar met mishandeling kunnen worden geconfronteerd. Voor het stoppen hiervan zijn kinderen afhankelijk van volwassenen om hen heen, zoals onder meer hun leerkracht. Wij hebben als school sinds 1 juli 2013 een meldplicht. Daarom hebben we als team eerst een training gevolgd hoe te signaleren en daarna te handelen. Via een meldcode wordt huiselijk geweld en kindermishandeling aan de orde gesteld. Waar nodig zullen wij als school contact leggen met het AMK. 17. De effecten van het onderwijs In groep 2 worden de leerlingen in januari getoetst via de Cito-toets Rekenen voor kleuters en de Cito Taal voor kleuters. Ouders krijgen vanzelfsprekend uitleg/inzage. In groep 3 worden de leerlingen vaak getoetst op de leesvorderingen van het aanvankelijk lezen. Dit gebeurt volgens de nieuwe versie van Veilig leren lezen. Vanaf groep 3 t/m groep 7 vinden de DMT en/ of AVI toetsen plaats. Deze toetsen geven het technisch leesniveau van de leerlingen aan. 33

35 In de groepen 3 t/m 8 worden ook de Cito woordenschat, Cito spelling, Cito begrijpend lezen, Cito rekenen en wiskunde afgenomen. In groep 7 wordt een Entreetoets van Cito afgenomen. Deze geeft een indicatie van het eindniveau van de leerlingen. Er wordt bij de entreetoets binnen het leerling rapport ook een zgn. vooruitblik toegevoegd voor het voortgezet onderwijs. Hierin wordt het best passende brugklastype vermeld. In groep 8 wordt er daarna nog een jaar geoefend aan eventuele hiaten. Alle leerlingen van groep 8 doen mee aan de Cito eindtoets. Ouders kunnen hun kind ook mee laten doen aan de AOB-toets. Deze kan van belang zijn om op VMBO, MAVO, HAVO of VWO te worden geplaatst. Voortgezet onderwijs eist in ieder geval dat Cito of AOB wordt meegeleverd. De AOB-toets (in januari) en de Cito eindtoets zijn/ waren bedoeld als ondersteuning bij het kiezen van een vorm van voorgezet onderwijs. Ouders die hun kind met de AOB extra willen testen zullen dit zelf dienen te bekostigen. School geeft nu eerst een advies af. De Cito eindtoets wordt daarna afgenomen bij alle leerlingen in groep 8. Het eindresultaat kan tot een heroverweging leiden. Natuurlijk zijn er per groep ook veel methode gebonden toetsen. Het kan voorkomen dat een leerling individueel getoetst wordt bv. om na te gaan in hoeverre een leerling achterstanden heeft of juist een voorsprong (hoogbegaafd). Deze toetsing gebeurt na overleg met de ouders. Het merendeel van de toetsen wordt schriftelijk afgenomen. De DMT of AVI toetsen nemen we mondeling af. Via de verkregen gegevens kijken we hoe we bepaalde leerlingen kunnen bijsturen. Mochten de leerlingen al goed scoren, dan is het de taak van de klassenleerkracht om de leerlingen op een nog hoger niveau te brengen. Is de uitval groot dan zal via de groepsbespreking de leerling doorverwezen worden naar de leerlingenbespreking. Deze bespreking kan er soms toe leiden, dat leerlingen remedial teaching (R.T.) krijgen of we gaan op zoek naar extra hulp buiten de school. 18. Regelingen en praktische aangelegenheden 18.1 Schooltijden en vakantierooster Groep 1 t/m 8 Ochtend: Ma/Di/Do middag: uur uur Vrijdagmiddag: groep 1 t/m 4 vrij groep 5 t/m 8 school van uur Zoals u kunt zien ontvangen groep 1 t/m 4 minder uren onderwijs dan de groepen 5 t/m 8. Vanaf 1 aug zijn scholen vrij om zelf te bepalen hoe men de dagen wenst te plannen mits men wel in totaal 7520 uur les geeft in de groepen 1 t/m 8. ZIEKMELDINGEN: s.v.p. voor aanvang van de lessen; tel. nr Er is vanaf 15 min. voor aanvang van school toezicht door een leerkracht op het speelplein. Tijdens de pauzes lopen er leerkrachten buiten. De bel gaat 5 minuten voor schooltijd zodat er geen onderwijstijd verloren gaat. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind op tijd aanwezig is Regels in geval van schoolverzuim volgens de leerplichtwet Soms willen ouders voor hun kind graag één of meer extra verlofdagen. Zeker een laatste schooldag is geliefd, omdat men graag wat eerder op vakantie wil gaan. Toch is het van belang te weten, dat de overheid streng is op naleving van de leerplichtwet. 34

36 Extra vakantie kan slechts bij hoge uitzondering worden verleend. Alleen de directeur van de school mag bij zeer dringende, "gewichtige" omstandigheden ontheffing verlenen. Dat zijn omstandigheden die niet van de wil van de ouders afhankelijk zijn, bijvoorbeeld een sterfgeval of ernstige ziekte in de naaste familie of toewijzing van een vakantiehuisje door een sociale instelling (bijv. Astma fonds). Wanneer sprake is van gedwongen verlofopname van het bedrijf waar het gezinshoofd werkt (bv. camping, reisleider) kan 1 keer maximaal 10 dagen verlof worden gegeven. In zulke gevallen dient een schriftelijke aanvraag vooraf en tijdig plaats te vinden bij de directeur. Belangrijk is om zo precies mogelijk de reden van het verzoek aan te geven. De directeur beoordeelt of de aanvraag terecht is of niet. Bij twijfel wordt overleg gevoerd met de leerplichtambtenaar van de gemeente waar men woont. In principe wordt geen vrij gegeven aan het begin van het schooljaar. De start is voor de leerlingen te belangrijk. Als er meer dan 10 dagen verlof gevraagd wordt, zal altijd de goedkeuring nodig zijn van de betrokken leerplichtambtenaar. Het zal duidelijk zijn dat er geen verlof gegeven mag worden aan ouders die de drukte voor willen zijn of een goedkopere vakantie willen boeken. Als een kind zonder toestemming of geldige reden afwezig is, wordt dit beschouwd als ongeoorloofd verzuim. Wij zijn verplicht de overheid hiervan in kennis te stellen. Dit kan leiden tot het opmaken van een proces-verbaal, waaraan een flinke boete verbonden is. Bij een negatieve beslissing van zowel de directeur als de leerplichtambtenaar is rechtstreeks beroep mogelijk bij de afdeling Rechtspraak van de Raad van State. Hiervoor is griffierecht verschuldigd! 18.3 Vakantieregeling Eerste schooldag SKOB dag Herfstvakantie t/m Kerstvakantie t/m Carnaval Voorjaarsvakantie t/m Goede Vrijdag/ 2 e Pasen en Meivakantie t/m Hemelvaart t/m Pinksteren Laatste schooldag (ochtend) Zomervakantie in t/m We doen ook nu weer een dringend beroep op u om met de vakantietijden rekening te houden en geen vakanties onder de schooltijden te plannen. Enkel met een verklaring van de werkgever mogen we extra vrijgeven (zie leerplichtwet). 35

37 19. Mededelingen in algemene zin op alfabetische volgorde 19.1 Aanmelding Wanneer ouders te kennen geven interesse te hebben in onze school, wordt eerst een informatiepakket toegezonden. Gelijktijdig wordt een afspraak gemaakt om naar school te komen voor verdere informatie. Tijdens dit gesprek wordt ingegaan op eventuele vragen n.a.v. het informatiepakket en ook krijgen de ouders een rondleiding door de school en maken ze kennis met de groep waar hun kind(eren) eventueel terecht komt. De kinderen mogen dan ook meekomen Algemene gegevens Adresgegevens van de school Jan van Schengenschool Mr. Dr. Meslaan AK Heinkenszand. Tel: adres: info@janvanschengen.nl Internet: Bankrekening: school NL49 RABO oudervereniging NL84 RABO overblijven NL05 RABO Adoptiegezinnen Al jaren adopteren we financieel via de stichting "Jales" twee gezinnen; het gezin Foronda en het gezin Dacanay uit de Filippijnen. Via de catecheseprojecten of Wereldmissie dag wordt regelmatig aandacht besteed aan onze adoptiegezinnen. Juf Nicole van der Sneppen coördineert alles Gezonde school We besteden aandacht aan gezondheids- en voedingsleer door onze fruitdag. We proberen de kinderen (en ouders!) zo ver te krijgen dat ze in ieder geval één keer per week een gezonde groenteof fruithap op school eten. De vaste dag hiervoor is de dinsdag. Maar liever zien we nog dat de kinderen elke dag fruit en / of groente mee naar school nemen Cito eindtoets De leerlingen van groep 8 doen elk jaar mee aan de CITO eindtoets. Voor 1 april hebben de leerkrachten van groep 8 al een advies naar de ouders overgebracht waarvan zij vinden waar de leerling thuishoort. Mocht de Cito einduitslag onverwacht veel hoger liggen dan wordt een her advisering overwogen. Scoort een leerling lager dan het advies van de leerkracht, wordt geen actie ondernomen. 36

38 19.6 Computeronderwijs - en internet In de klassen staan nieuwe computers opgesteld, zo ook in het nieuw ingerichte computerlokaal. Ze zijn allen aangesloten op een netwerk. In alle groepen werken we met internet en smartboards om onze lessen extra te verhelderen met filmpjes, foto s of PowerPoint materialen. Dagelijks zitten er leerlingen achter de computer om programma's van taal, spelling, rekenen of bv. kaartkennis door te nemen. De leerlingen werken vanaf groep 1 tot en met 8 met de computers en laptops. Spreekbeurten worden via PowerPoint presentatie aan de klas aangeboden. De kleuters werken met programma s als Ik Speel, kleurherkenning, rekensom, Ambrasoft, taalflits en begrip etc. In groep 3 werken we met het programma van Veilig Leren Lezen. Ook zijn er programma's aanwezig die kinderen met achterstanden moeten helpen om weer op niveau te komen. Alle leerlingen van groep 7 en 8 werken tijdens rekenen en taal met eigen tablet. Al onze moderne methodes werken met touchscreens of smartboards. We werken ook met 3 D printer. NHI opleidingen verzorgt een cursus computertypen, na schooltijd, voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8 die zich daarvoor hebben opgegeven Eet- en drinkgewoonten: Gruitendagen Voor de kleuters: zie afspraken groep 1 en 2. In groep 3 en 4 wordt nog 5 minuten tijd vrij gemaakt voor het opeten van bv. fruit en/of drinken van melk/sap. Geen snoep, we willen ons profileren als Gezonde school`. Zorg dat de bekers/bakjes fruit voorzien zijn van een naam. Vanaf groep 5 drinken en/of eten de leerlingen van thuis meegebrachte drink- en etenswaren net voor de pauze op. Geef de kinderen a.u.b. geen energiedrankjes of drankjes met veel suiker mee naar school. Op dinsdag en donderdag hebben we zogenaamde gruitendagen. De kinderen mogen dan alleen groenten en fruit mee naar school nemen E.H.B.O. Ook dit schooljaar zullen de leerlingen van groep 8 weer opgeleid worden voor het jeugd E.H.B.O.- diploma. De cursus zal ongeveer een half jaar in beslag nemen. De opleiding eindigt met een examen Fietsen We verzoeken de kinderen die dicht bij onze school wonen, om te voet naar school te komen. Kom je met de fiets, plaats hem dan daadwerkelijk in de stalling. Ouders en leerlingen verzoeken we niet over het speelplein te fietsen. Zorg er voor dat er in het weekend geen fietsen in de stalling blijven staan! Huiswerk In groep 3, 4 en 5 zal er geen huiswerk worden gegeven. Wel zullen, in overleg met ouders, sommige kinderen een aantal vaardigheden thuis extra moeten oefenen, wanneer er op school achterstanden ontstaan (bv. tafels of extra leesoefeningetjes of spellingwoordjes via de website van school). De samenvattingen en vragen voor de zaakvak proefwerken zijn terug te vinden op onze website. (Inloggen op de homepagina (eerste pagina van de website). Gebruikersnaam is: ouders en het wachtwoord is: oudersjvs 37

39 In groep 6 zal, wanneer er een proefwerk van een kennisgebied ( aardrijkskunde / geschiedenis / biologie) is, huiswerk gegeven worden. We adviseren u, uw kind vanaf groep 6 een map mee te geven waarin ze hun materiaal mee naar huis kunnen nemen. Groep 7: Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs krijgen de kinderen wat extra werk mee, vooral van de kennisgebieden, soms ook van rekenen of taal. In principe zal dit zo weinig mogelijk getoetst worden na het weekend of na een vakantie. Groep 8: Als voorbereiding op het voortgezet onderwijs dienen de leerlingen te leren hoe men huiswerk moet maken en hoe men moet plannen. De kinderen krijgen nu regelmatig huiswerk mee van rekenen, taal, aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs, Engels of verkeer. De werkschriften gaan mee naar huis. Om deze spullen in een zo goed mogelijke staat te houden, doen wij een beroep op de ouders of verzorgers, dat geen inkt- of vetvlekken deze spullen ontsieren. Zorg er tevens voor dat jongere broertjes en zusjes zich niet kunnen uitleven in deze materialen. Een map om materiaal in te stoppen en mee naar huis - school te nemen is nu onontbeerlijk. Het huiswerkprotocol staat op onze website. Soorten huiswerk: Zoek- en meebreng "huiswerk" over behandelde en aangesneden onderwerpen. Stimuleer dit zoveel mogelijk. Individueel bijspijkerhuiswerk (meegegeven in overleg met u). Groepsgewijs opgegeven huiswerk (maakwerk - leren proefwerk). Tip: Laat uw kind het huiswerk op een vaste plaats in huis leggen als het af is. Eventuele controle van uw kant kan dan snel plaats vinden. Zorg voor een rustige plaats waar gewerkt kan worden. Regelmatig werken en er tijdig aan beginnen, voorkomt haastwerk op de laatste ochtend voor het inleveren Hoofdluis bestrijding Op onze school is een werkgroep met ouders die alle leerlingen van onze school controleert op hoofdluis. Iedere woensdag na een vakantie is er controle. Als na controle blijkt dat er hoofdluis in de groep is geconstateerd, krijgen de kinderen van die groep een brief mee naar huis waarin staat hoe de ouders of verzorgers dienen te handelen. De coördinatie ligt bij de oudervereniging, men wordt ondersteund door de GGD. Alle leerlingen krijgen van school een luizenzak om hun kleding te beschermen Info Elke week, op donderdag, wordt de Info van de Jan van Schengenschool, met belangrijke informatie, digitaal verspreid (www. janvanschengen.nl). Hierin kunnen ook afwijkingen van het schoolrooster staan (bv. studiedagen, milieupaden, tentoonstellingen, theaterbezoek etc.). Daarom is het van belang elke week de info door te nemen. Bent u niet in staat om de info digitaal te ontvangen, dan kunt u het aan ons doorgeven. We zorgen er dan voor dat u het op schrift via uw oudste kind op onze school, thuis krijgt. Andere papieren krijgen de leerlingen in principe op donderdag mee naar huis Informatieverstrekking gescheiden ouders Er zijn kinderen bij ons op school, waarvan de ouders niet bij elkaar leven. Wij vinden het belangrijk om beide ouders goed te informeren over de ontwikkeling van hun kind of kinderen. Voorwaarde is natuurlijk wel dat beide ouders zelf hun verschillende adressen kenbaar maken aan de directeur. Aan beide ouders wordt dan de volgende informatie verstrekt: de informatiegids en tevens een kalender waarop allerlei schoolafspraken staan. Voor een ouderavond of rapportavond worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in bijzondere gevallen kan hiervan 38

40 worden afgeweken. Het originele rapport wordt altijd aan het kind verstrekt en het kind kan een kopie meekrijgen als de ouders niet op één adres wonen en ze geen contact met elkaar wensen. Alle overige informatie wordt aan het kind in enkelvoud meegegeven en staat in het algemeen op de website (zie info). Een verzoek om gegevens over het kind te verstrekken aan derden wordt altijd aan beide ouders gedaan (mits adresgegevens bekend zijn) Jeugdbladen Ook het komend schooljaar is het weer mogelijk een abonnement te nemen op een jeugdblad. Voor groep Do - Re - Mi, Bobo, Maan - Roos - Vis groep Okki, Hoj groep Flits groep 5 t/m 8 Taptoe groep Hello You, National geographic junior Ouders krijgen ook de gelegenheid om in te schrijven op het kopen van een boekencollectie. Ad Musters en Eliane Schout hebben de coördinatie. De school functioneert als tussenpersoon Jeugdgezondheidszorg Het komende schooljaar bestaat het ons toegewezen jeugd gezondheidsteam uit de volgende personen: Jeugdarts : Mevr. M. Vermeire Kantoor: Westwal CM Goes. Tel: Jeugdarts assistente: Mevr. C.P. Vogt, Jeugdverpleegkundige: Mevr. G. de Lange De werkwijze is als volgt: Groep 2: - preventief geneeskundig onderzoek door de jeugdarts en assistente. - screening spraak- en taalontwikkeling door de logopedist is op aanvraag van de leerkracht. De jeugdverpleegkundige voert een Preventief Gezondheidsonderzoek uit bij de kinderen van 10 jaar (groep 6/7). Ouders met hun kind ontvangen een uitnodiging voor dit onderzoek. Bij plaatsing van een kind op de controlelijst na onderzoek betekent dit een hercontrole enkele maanden later. Buiten deze onderzoeken om kan men altijd de jeugdarts, logopedist of jeugdverpleegkundige inschakelen. Wanneer u een klacht of suggestie heeft betreffende de GGD dan kunt u via een brief reageren naar: directeur GGD Zeeland, Antwoordnummer 390, 4460 AS Goes Kledinginzameling Op onze school halen we 4 keer per jaar via Reshare kleding op. In onze Info maken we kenbaar wanneer kinderen kleding/schoenen in gesloten plastic zakken mee naar school kunnen nemen. Een deel van het geld wat we ermee verdienen gaat naar het Ronald McDonald Kinderfonds. Tevens wordt een deel van de opbrengst gebruikt om de prijs van de schoolreis te drukken. 39

41 19.17 Kunst en cultuur Een paar jaar geleden waren wij een pilot school voor lessen in kunst en cultuur. Vanuit het Creative Kids Concept hebben wij allerlei lessen gegeven in cultuur, tekenen en handvaardigheid en dit is ons dusdanig goed bevallen dat we als één van de eerste scholen in Zeeland het Kunstkabinet (vrolijk gekleurde kasten met daarin de materialen om de lessen te kunnen geven) hebben aangeschaft. Onze school neemt jaarlijks deel aan de Zeeuwse Kinder Kunst Week waarin verschillende culturele instellingen voor scholen een programma opstellen met activiteiten op school en de naaste omgeving. Anneke Rentmeester en Elly Boomman zijn onze cultuur coördinatoren Logopedie op school Wanneer een leerling problemen heeft met de spraak- taalontwikkeling, adviseren wij de ouders via de huisarts een logopediste te zoeken voor hun kind wanneer dat nodig is. Ouders bepalen zelf wie dit het onderzoek en de daaropvolgende behandelingen uitvoert. De logopedist(e) houdt zich bezig met het opsporen van stoornissen op het gebied van stem, spraak, taal en gehoor bij kinderen. Tevens verleent hij/zij hulp door het geven van adviezen. Doelgroep: Het accent ligt bij de kinderen uit de onderbouw. Werkwijze: - Onderzoek op verzoek van jeugdarts, jeugdverpleegkundige, leerkracht, ouders van kinderen uit groep 1 t/m 8. - Behandeling van kinderen in het kader van de vangnetfunctie vindt plaats als er gegronde redenen zijn, waardoor een kind niet behandeld kan worden door een particulier werkend logopedist. Nadat een logopedisch onderzoek heeft plaats gehad, kunnen de volgende stappen worden ondernomen: - Doorverwijzing naar een arts/specialist of een andere instantie zoals bv. de schoolbegeleidingsdienst, het R.P.C.Z. (Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland). - Logopedische behandeling blijkt nodig: Er vindt dan een verwijzing plaats naar een particuliere praktijk. - Voorlichting en advisering om zodoende te bevorderen, dat de spraak- en taalontwikkeling zich zo goed mogelijk ontwikkelt. - Kortdurende begeleiding. De logopedist kan een oefenprogramma opstellen om de uitspraak, stemgebruik of taalgebruik te verbeteren en te stimuleren (in samenspraak met ouders en leerkrachten). Dit gebeurt buiten school, maar kan wel onder schooltijd gepland worden Natuurpaden Natuurpaden zijn een regelmatig terugkerend fenomeen op onze school! Wat betekent het? We gaan met de leerlingen de natuur in om ons natuuronderwijs aanschouwelijk te maken. Dit gebeurt met alle groepen van de Jan van Schengen. Met de kinderen van gr. 1 t/m 4 kunnen we bv. op herfstpad, kabouterpad, bloesempad en koeienpad. In de loop van groep 5 t/m 8 gaan we op onderzoek uit en gaan we snorkelen, richting de stranden aan de Ooster- en Westerschelde. We gaan naar drinkputten, maken een boottocht over de Oosterschelde of brengen een bezoek aan het waterschap. Daarnaast kunnen we voor de bovenbouwgroepen natuurpaden uitzetten rond thema s als het Zeeuwse landschap, de trekvogels of gaan we naar de schorren en slikken. De natuurouders van de Jan van Schengen bereiden de natuurpaden voor. 40

42 19.20 Onderwijskundig rapport Wanneer een kind tussentijds onze school verlaat, wordt voor de nieuwe school een uitgebreide rapportage geschreven door de groepsleerkracht, over de hoeveelheid stof die al is aangeboden en de methodes die we gebruiken. Tevens worden de CITO scores meegegeven. Ook de scholen voor voortgezet onderwijs krijgen een onderwijskundig rapport toegestuurd. Alle scholen van voortgezet onderwijs te Goes gebruiken dezelfde onderwijskundige rapporten en deze worden door de leerkracht van groep 8 ingevuld en meegezonden met het inschrijvingsformulier voor de nieuwe school + Cito eindtoets (en eventueel de AOB toets). Is bij een leerling dyslexie gediagnosticeerd dan gaat een kopie van de dyslexieverklaring ook mee Overblijfregeling Vanzelfsprekend kunnen leerlingen van onze school tussen de middag op school overblijven. Het valt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. Toezicht hierop wordt gehouden door directie en het wordt verzorgd door overblijfouders. Tegenwoordig blijven ongeveer 200 leerlingen over. Er is een groep van meer dan 20 overblijfmoeders die dit begeleiden. De vergoeding bedraagt: 91,-- per kind voor het hele schooljaar, vooraf te voldoen door overschrijving op bankrekeningnummer NL05 RABO van de Rabobank te Heinkenszand t.n.v. Jan van Schengenschool, Mr. Dr. Meslaan 8, Heinkenszand, onder vermelding overblijfgeld 84,-- voor 3 dagen, te voldoen op bovenstaande wijze 58,-- voor 2 dagen, te voldoen op bovenstaande wijze. Voor 1 dag 29,--, te voldoen op bovenstaande wijze. Ook kan men overblijven met een overblijfkaart ( 15,-- voor 10 keer of 7,50 voor 5 keer overblijven). Per keer kost het 1,50 (briefje invullen bij de hoofdingang van de school). Restitutieregeling overblijven: Het recht op teruggave is van toepassing als men gedurende een periode van 6 weken geen gebruik maakt van de overblijfregeling. Men dient dit verzoek tot teruggave schriftelijk met onderbouwde motivatie aan te vragen bij de overblijfcoördinator. Om alles prettig te laten verlopen wordt van de overblijvende kinderen verwacht, dat zij zich houden aan de gestelde regels en gemaakte afspraken. De overblijvende kinderen zijn verplicht om tussen de middag op het schoolterrein te blijven. We vragen de ouders om de kinderen die niet overblijven niet eerder dan een kwartier voor de aanvang van de lessen op school aanwezig te zijn. Dit maakt dat de overblijfmoeders hun taak rustig kunnen verrichten. Voor uitgebreide informatie; zie het speciale boekje t.a.v. het overblijven wat aan het begin van het schooljaar wordt uitgedeeld. Overblijfcoördinator: mevr. A. Nelen (addienelen@zeelandnet.nl ) tel of Plusklas Kinderen die zeer hoog presteren, leerlingen die door hun interesse en vaardigheden blijk geven over een groter inzicht te beschikken dan toets resultaten soms uitwijzen en leerlingen die als hoogbegaafd zijn gekenmerkt, hebben op school de mogelijkheid om naast verdieping en verrijking in de eigen groep vanaf groep 3 deel te nemen aan de plusklas. Een dagdeel per week worden deze leerlingen begeleid door een leerkracht en leren samenwerken of leren verdiepen en de eigen vaardigheden uitwerken. 41

43 In de eigen klas werken ze dan met verkorte compacte leerlijnen en doorlopen ze vaak zelfstandig de lesstof. In de plusklas is er speciaal voor hen ontworpen lesstof aanwezig. Zo wordt er op dinsdagochtend in ateliers gewerkt met opdrachten gericht op samenwerking, structureren, argumenteren, debatteren en organiseren, verdiepen en creativiteit vanuit de Pittige Plustorens en plusboek van Taal Actief 4. De dinsdagmiddag is meer gericht op Wetenschap en Techniek. In de plusklas werken de kinderen samen met andere leerlingen uit de andere groepen die over gelijke vaardigheden en inzichten beschikken. Dan is er ook extra aandacht voor hun specifieke ontwikkelingsbehoefte en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Dit versterkt hun zelfvertrouwen en werkt ook positief door in de klas. Met betrekking tot de organisatie en toelating in de plusklas is een beleid omschreven dat in grote hoofdlijnen op het volgende neerkomt: De leerlingen worden door de leerkracht en/of ouders gesignaleerd. Vervolgens brengt de leerkracht met behulp van speciale signaleringslijsten (SiDi 4) en/of toetsing de vaardigheden in beeld. De leerling wordt daarna aangemeld bij de intern begeleider die bekijkt of de leerling één of twee dagen in de plusklas kan worden geplaatst. Nadat toestemming is verkregen van de ouders wordt een handelingsplan geschreven waarin de specifieke ontwikkelingsbehoefte van de leerling en de verkorte leerlijn verder wordt uitgewerkt. Daarna wordt de leerling in de plusklas geplaatst. De leerling werkt vervolgens de hele basisschoolloopbaan met een eigen verrijkingsmap waarin alle opdrachten opgenomen worden met hun evaluaties. Mocht blijken dat de leerling moeite heeft met het zelfstandig werken dat gevraagd wordt, zich niet thuis voelt in de plusklas of dat de klassikale resultaten teruglopen, dan kan na overleg met de betrokken leerkrachten en de intern begeleider de plaatsing teruggedraaid of verkort worden. In de groepen 1 en 2 hebben we er voor gekozen om extra materialen aan te schaffen en de kinderen daarmee in de klas aan de slag te laten gaan. Wel kunnen zij middels een tutor uit de plusklas worden begeleid om met dit materiaal bekend te worden zodat zij er mee verder kunnen binnen de groep. Alicia Minderhout coördineert het geheel. De plusklas vindt plaats op dinsdagochtend en dinsdagmiddag Protocollen op school Het pestprotocol Op school zijn afspraken gemaakt hoe we handelen wanneer er leerlingen gepest worden. Er zijn door de leerkrachten, in overleg met de leerlingen, regels opgesteld waar de leerlingen zich op onze school aan dienen te houden. Preventief besteden de leerkrachten hier regelmatig aandacht aan. Mocht het zo zijn dat een leerling op welke manier dan ook wordt buitengesloten, dan volgen vervolgstappen. We starten de 1 e schoolweek met een project over regels, normen en waarden. Eliane Schout is pestcoördinator. Het dyslexieprotocol De laatste jaren is er steeds meer bekend geworden over leerlingen met spelling en/ of leesproblemen. De oorzaak hiervan kan dyslexie zijn. Als na onderzoek is gebleken dat bij een leerling inderdaad dyslexie is geconstateerd krijgt hij of zij aanpassingen. Voor kinderen met een dyslexieverklaring hanteren we de speciale dyslexienormering. Deze zit al in het leerlingvolgsysteem en kan aangevinkt worden door de leerkracht waarna automatisch het cijfer wordt aangepast. Het huiswerkprotocol en overgangsprotocol Alle protocollen zijn op onze website geplaatst. 42

44 19.24 Schoolpen De leerlingen krijgen in groep 4 van de school een pen. De kinderen mogen een keuze maken uit verschillende pennen. Raakt een leerling de pen kwijt of maakt de leerling hem bewust kapot dan kan voor 2,50 een nieuwe pen gekocht worden bij de groepsleerkracht Ouderbijdrage Dit wordt jaarlijks in de jaarvergadering van de oudervereniging vastgesteld. De ouderbijdrage bedraagt per kind 15,- per kind. Hierin zit al een bedrag van 5,- voor de schoolreis. De vrijwillige ouderbijdrage houdt, zoals het woord vrijwillig al aangeeft, geen verplichting in voor de ouders tot betaling van deze bijdrage. De gelden van de ouderbijdrage worden gebruikt voor extra voorzieningen, activiteiten zoals Sinterklaas, carnaval, kerstviering en voor andere festiviteiten. De oudervereniging legt tijdens haar jaarvergadering rekening en verantwoording af voor de bestede gelden uit de ouderbijdrage. Als u uw kind(eren) aanmeldt, wordt u gevraagd of u de ouderbijdrage wenst te betalen. Het is geen voorwaarde tot toelating. Wanneer u niet aangeeft dat u wenst te stoppen met betaling van de ouderbijdrage, gaan we ervan uit, dat u doorgaat met betaling in een volgend leerjaar. De afrekening geschiedt via de oudervereniging waarvan u medio oktober een nota ontvangt. Op dit moment zijn (bijna) alle ouders bij de oudervereniging aangesloten en we hopen dat de nieuwe gezinnen dit ook weer doen zodat wij voor de leerlingen allerlei extra zaken kunnen bekostigen (er bestaat een mogelijkheid, dat de bijdragen verhoogd worden na goedkeuring in de 1 e algemene vergadering van de oudervereniging in het nieuwe schooljaar) Schoolfotograaf In de loop van het schooljaar komt er een schoolfotograaf. Er wordt een groepsfoto gemaakt en een foto van elk kind apart. Ook is er gelegenheid broertjes en zusjes die op onze school zitten, samen op de foto te zetten Schoolkalender Elk schooljaar krijgt het oudste kind uit een gezin een schoolkalender mee naar huis, waarin alle vakanties staan aangegeven maar, ook de overlegmomenten van de leerkrachten en de speciale gebeurtenissen die op school plaats vinden. Het is een handig hulpmiddel om te zien welke activiteiten op school plaats vinden. De informatiegids staat ook digitaal op onze website. Ook daar kunt u de actuele agenda inzien Schoolongevallenverzekering Deze is van kracht voor de leerlingen tijdens de schooluren en evenementen in schoolverband, evenals gedurende het rechtstreeks gaan van huis naar school en omgekeerd. Ook tijdens excursies, schoolreisjes of schoolkamp zijn de leerlingen verzekerd School TV Op school worden verschillende uitzendingen van School TV via het smartboard gevolgd. Informatie over wat we volgen kunt u verwachten via de Infofolder die wekelijks op de website staat of wordt meegegeven aan de oudste kinderen. Ook bekijken we regelmatig dvd s in het kader van projecten. 43

45 19.30 Sponsoring Het is niet onze opzet om in de toekomst beplakt met reclameslogans les te gaan geven. Anderzijds is het geven van onderwijs duur, nemen bezuinigingen toe en dien je steeds langer met je middelen te doen. Daarom is het bijzonder fijn, als iemand de school aan materiaal kan helpen. Als leidraad gebruiken we het stuk "Convenant Sponsoring" (uitleg van 19 maart 1997 van het Ministerie). We doen melding bij de secretaris van het Algemeen Bestuur en het ouderdeel van de MR ter goedkeuring (voor geïnteresseerden: we houden ons aanbevolen). Afgelopen schooljaar is onze pannakooi voor een deel gesponsord Techniekonderwijs Een aantal jaren geleden hebben we het techniekkasteel aan kunnen schaffen. Vorig jaar is de inhoud vernieuwd. Momenteel staan in onze hal een vijftal kasten staan vol met techniekmaterialen. Van kleuters tot en met groep 8 passen we de materialen in, in onze technieklessen die we nu wekelijks kunnen geven. In sommige groepen helpen ouders mee om de leerkrachten te ondersteunen. Ad Musters en Plonie Rijk zijn de techniekcoördinatoren. Dit schooljaar werken we in de bovenbouw ook met chemie Telefoonnummers Het komt weleens voor dat als een kind ziek wordt, of in geval van een ongelukje, er onder schooltijd naar huis gebeld moet worden. Bij de inschrijving van de kinderen wordt het telefoonnummer gevraagd waar u, als ouders te bereiken bent. Als dit nummer is veranderd, of wanneer beide ouders werken, of u anderzijds regelmatig afwezig bent, wilt u dan het telefoonnummer waar u te bereiken bent doorgeven aan de groepsleerkracht. U kunt natuurlijk ook het nummer van iemand anders, die we dan kunnen waarschuwen, aan ons doorgeven. Bij voorbaat dank Toelating Passend Onderwijs Leeftijd van de leerling Ouders zijn met betrekking tot hun kind die nog niet de leeftijd van 6 jaar heeft bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij/zij is ingeschreven, bezoekt (artikel 11 a). Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan de directeur (leerlingen van de instroomgroepen 1). Naast de vrijstelling kan de directeur op verzoek van de ouders ten behoeve van hun kind tot ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij/zij is ingeschreven, geregeld bezoekt. De wet Passend Onderwijs en toelating van kinderen De wet Passend onderwijs ging in op 1 augustus Passend onderwijs is er voor alle kinderen. In de praktijk gaat het vooral over kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, op welk gebied dan ook. De scholen in Zuid- en Noord-Beveland, Tholen en Schouwen-Duiveland vormen het samenwerkingsverband Oosterschelderegio (O3), waarbij zij er gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn om ieder kind een passende onderwijsplek te bieden. Onze school heeft een onderwijs ondersteuningsplan uitgeschreven waarin we aangeven welke zorg we als school aan kunnen bieden. We hebben al vele jaren ervaring met leerlingen met een handicap in één of andere vorm. 44

46 Er zijn op onze school leerlingen ingeschreven (geweest) met motorische handicaps, spraak- en taalproblemen, autistische problemen of ADHD. We worden als school voor deze leerlingen begeleid door medewerkers van mytylschool De Sprienke uit Goes, Auris -De Kring, de instantie voor kinderen met taal- en gehoorproblematiek in Goes en de Korczak school voor leerlingen met gedragsproblematiek te Middelburg. Scholen brengen samen met het kind en de ouders zorgvuldig in beeld welke extra onderwijsbehoeften het kind heeft (programma, materialen, tijd, instructie etc.) Als de school niet zelfstandig aan die onderwijsbehoeften kan voldoen, beleggen we een groot overleg waarin we de aanvraag van het arrangement opstellen. Via loket 03 wordt vervolgens het arrangement bepaald: men helpt de school om snel het juiste aanbod te kunnen realiseren. De hulp zal zo veel mogelijk plaats vinden binnen de eigen school. Als het echt noodzakelijk is, zal een kind voor korte of langere tijd op een andere school geplaatst worden. Alle stappen worden uiteraard in nauw overleg met kind en ouders genomen. Als het team voldoende mogelijkheden ziet voor inschrijving en plaatsing, zal het kind worden toegelaten als leerling van onze school. Indien de problematiek te ernstig of te complex is in combinatie met andere elementen, zal in overleg met de ouders aangegeven worden dat inschrijving, naar de mening van het team, niet in belang van het kind is. Kinderen met grote opvoeding-, gedrag- of psychiatrische problemen, zijn aangewezen op dusdanige specialistische hulp en begeleiding, dat de school deze soms niet kan bieden en waarvoor de school niet altijd is ingericht. We kunnen dan hulp inschakelen Tropenrooster: Maatregelen bij extreme warmte op school Bij hoge temperaturen kunnen we als school maatregelen nemen. Bijvoorbeeld een tropenrooster met kortere lesuren of lesdagen instellen. We zullen u bij extreme warmte z.s.m. informeren over een tropenrooster. Heeft u geen opvang voor uw kinderen? Dan bieden wij een alternatief programma (opvang) tijdens de uren waarop de lessen vervallen Verkeersdiploma In het voorjaar zullen de leerlingen van groep 8 zich buigen over het landelijke verkeersexamen. Het theoretische examen wordt verzorgd door Veilig Verkeer Nederland en wordt afgenomen door de leerkrachten van groep 8. Daarna volgt een fietsencontrole door de politie met daaropvolgend een praktisch examen in Goes (een tocht langs de scholen van voortgezet onderwijs). Bij goed gevolg krijgen de kinderen een verkeersdiploma. De Jan van Schengenschool behoorde tot de eerste 5 Zeeuwse scholen die een verkeersveiligheidslabel kregen uitgereikt Verwijdering Door leeftijd: In principe gaan we ervan uit dat een leerling 8 jaar basisonderwijs volgt. Soms kan het gebeuren dat een leerling maar 7 jaar basisonderwijs heeft gevolgd omdat hij/zij de stof sneller heeft doorgenomen. Ook kan een leerling langer dan 8 jaar over de basisschool doen omdat hij/zij moeite heeft gehad met het beheersen van de leerstof of omdat hij of zij op latere leeftijd naar Nederland is gekomen en problemen heeft met de Nederlandse taal. Een leerling dient voor de leeftijd van 14 jaar van de basisschool te zijn. Verwijdering van leerlingen die niet te handhaven zijn Een voorstel tot verwijdering van de school zal door de directie aan het bevoegde gezag worden voorgelegd. Definitieve verwijdering van een leerling vindt niet eerder plaats dan nadat het bevoegde 45

47 gezag ervoor heeft zorg gedragen dat een andere school bereid is de leerling toe te laten. Voor verdere informatie: zie Wet Primair Onderwijs Voor- en naschoolse opvang Er is een nieuwe wet kinderopvang. In deze wet is de kinderopvang geregeld. De overheid betaalt mee en een werkgeversbijdrage is verplicht. Dit hoeft niet meer bij de werkgever aangevraagd te worden, want dit wordt net als de zorg en de huurtoeslag via de belastingdienst verwerkt en de belastingdienst licht dan de werkgever in en vraagt de premie te voldoen. Het is wel een vereiste dat beide ouders werken. Momenteel wordt in Heinkenszand al voor- en naschoolse opvang geregeld. Dit gebeurt hier in samenwerking met buitenschoolse opvang Kibeo waar de kinderen voor en na schooltijd worden opgevangen. Ook tijdens vakantieperiodes kan men de kinderen daarnaartoe brengen. Een groep bestaat uit maximaal 20 kinderen en er is per 10 kinderen 1 leidster. Men organiseert allerlei activiteiten, maar het kind beslist zelf of het hieraan mee wil doen. Aangezien we buren van elkaar zijn gebruikt men na schooltijd onze speelpleinen. In het komende schooljaar gaan we de samenwerking intensiveren waarbij we goed gaan kijken naar de invulling van de BSO tijd. Openingstijden van 7.15 tot 9.00 uur en van tot uur. Voor meer informatie: info@kibeo.nl Website ICT De Jan van Schengen treedt ook naar buiten via zijn website en Facebook. We willen ons ook via internet aan geïnteresseerden presenteren. De website is afgelopen jaar vernieuwd. Inmiddels hebben we al veel positieve reacties ontvangen. Niet alleen ouders maar ook de kinderen maken vaak gebruik van onze website, Om onze website extra aantrekkelijk te maken worden regelmatig bij bepaalde onderwerpen foto s weergegeven. Ouders die hun kind aanmelden wordt toestemming gevraagd voor het plaatsen van foto s van hun kind op de website. In verband met de privacy zal de grootste zorgvuldigheid in acht worden genomen. Jos Elstgeest stuurt ons aan op ICT gebied. Voor het uitgebreide ICT-protocol verwijzen we naar de directie. 20. Werkzaamheden afgelopen schooljaar We hebben ons afgelopen schooljaar gericht op de volgende onderwerpen: Het verhogen van de leeropbrengsten en onderwijsresultaten We zijn gestart met een nieuwe begrijpend leesmethode (Leeslink, welke we ook komend jaar gaan gebruiken). Daarnaast hebben we in de groepen 7 en 8 een pilot doorlopen met de verwerkingssoftware van Taal actief. Dit houdt in dat de leerlingen op een tablet de lessen hebben verwerkt. We hebben ons georiënteerd op een nieuwe natuuronderwijs methode. De keuze is gevallen op de digitale lesmethode Natuurzaken. Gezonde school We hebben het vignet gezonde school binnen gekregen. Daarom geven we extra lessen over gezonde voeding en leefwijze. Ook stimuleren we gezonde voeding naar de kinderen en ouders toe met een ideeënkaart en stukjes op de nieuwsbrief. 46

48 Actieplan professionalisering - De cursus modeling bij begrijpend lezen hebben alle leerkrachten gevolgd. We hebben daardoor meer handvatten om ons begrijpend leesonderwijs nog beter te krijgen. - Focus op de pedagogische aanpak d.m.v. de technieken van Teach like a Champion 2.0. Er is een ouder- en leerling tevredenheidsonderzoek uitgezet, waaruit we punten ter verbetering hebben gehaald (o.a. toetsdruk) waarmee we binnen de school verder gaan. Bij de wereld oriënterende vakken gaan we niet alle hoofdstukken aftoetsen. Ook is het huiswerkprotocol bekeken en wordt dit zoals beschreven toegepast. Normen en waarden De eerste week van het schooljaar zijn we gestart met project over regels op school en normen en waarden waar we ons graag aan houden. Via discussie, toneelspel en tekenen hebben we per groep samen regels opgesteld en gekeken aan welke regels we ons gingen houden in de klas en op het plein. Cultuur In het kader van cultuur kregen alle leerlingen allerlei uitdagingen. We gingen ook in op de muzikale kwaliteiten van de leerlingen door o.a. viool- en gitaarlessen. Alle groepen hebben meegedaan aan het kunstproject. Na een gezamenlijke opening in De Stenge zijn we 2 weken volop bezig geweest. Uiteindelijk konden de ouders op school de resultaten komen bekijken. We hebben ons daarbij gericht op kunst en cultuurlessen in alle klassen (ook groepsdoorbrekend). Daarbij konden de leerlingen gericht op hun interesses aan de slag. Met de groepen 8 zijn we naar het Rijksmuseum en Madame Tussauds geweest. We brachten een bezoek aan de muzikanten van Euterpe. Voor een uitgebreid beeld van onze schoolactiviteiten verwijzen we u naar de fotopresentaties op onze website Techniek en ICT Afgelopen jaar hebben vele ouders ons geholpen met de technieklessen. Vanuit stichting Talent in zicht is onze school aangeduid als voorbeeldschool! In de groepen 7 en 8 is het werken met tablets geïmplementeerd. In groep 6 heeft er een testperiode met Snappet plaats gevonden. Als school hebben we ervoor gekozen verder te gaan met de verwerkingssoftware van Taal Actief en Wereld in getallen i.p.v. met Snappet. 21. Planning Dit schooljaar richten we ons op de volgende onderwerpen: - Het verbinden van een peutergroep aan de Jan van Schengenschool door samenwerking met KIBEO. Daarbij oriënteren op het opzetten van een integraal kindcentrum. - Het invoeren van de nieuwe natuur en techniekmethode Natuurzaken. - We werken verder aan de pedagogische aanpak van de leerkrachten d.m.v. Teach like a Champion

49 - Implementeren van het muziek- en cultuuraanbod. Daarbij ontwikkelen we ons als team op het gebied van dramalessen. We zijn proeftuinschool voor een coaching traject op het gebied van drama onderwijs. - We gaan verder aan de slag met de 21 ste eeuw vaardigheden. Inzet van laptops, tablets en apps, digitale leermiddelen. Het inzetten van onlineprogramma s in de klas. - Implementeren van het werken met tablets in de groepen 6. - Oriënteren op een nieuwe aardrijkskunde en Engelse methode. 22. Klachtenregeling - klachtenprocedure De Stichting Katholiek Onderwijs Borsele gaat uit van het model klachtenregeling van het Primair onderwijs. Uitgangspunt: Er wordt een laagdrempelig klachtenbeleid gevoerd. Dat betekent dat een klacht gemakkelijk moet kunnen worden ingediend. In eerste instantie wordt daarom ook de mogelijkheid geboden om een klacht mondeling af te handelen. Procedure: Klachten kunnen door ouders of verzorgers van de leerlingen achtereenvolgens mondeling of schriftelijk worden ingediend bij de leerkracht (uitsluitend mondeling), dan de directeur, en tot slot het Algemeen Bestuur. Pas dan treedt de officiële klachtenregeling in werking. Schriftelijke klachten worden altijd afgehandeld door de persoon/instantie waar de klacht binnenkomt. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. De contactpersoon namens de directie is de heer F. Schelfhout, namens de schoolcommissie is mevr. M. Laeven contactpersoon ( ). Als vertrouwenspersoon namens het Algemeen bestuur is mevr. Soesman Hoogstrate benoemd (tel.: ). Ze is voor hulp bij agressie, geweld en seksuele intimidatie aangesteld. De volledige klachtenregeling ligt op school ter inzage en kunt u opvragen bij de directie. Juf Nicole v/d Sneppen is vertrouwenspersoon voor de kinderen. Er is verder een klachtencommissie voor het katholiek onderwijs. U kunt terecht bij Postbus 82324, 2508 EH Den Haag. Tel: Contactpersonen: mr. A. Cluitmans-Souren, secretaris Mr. H Nentjes, adjunct-secretaris. U kunt hier ook het reglement van de externe commissie opvragen. 23. Namen externe personen Inspectie van het onderwijs Deze instantie controleert o.a. het niveau van de scholen. Vorig schooljaar hebben we bezoek van de onderwijsinspectie gehad. De resultaten staan vermeld op de website van de inspectie: info@owinsp.nl of of de website van school (onder kopje nieuws). Vragen over onderwijs: (gratis). Wanneer u in contact wenst te treden met de vertrouwensinspecteurs van de onderwijs inspectie over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld, kunt u met hen contact op nemen via tel. nr (lokaal tarief). Ook over onderwerpen als discriminatie en extremisme kunt u bij hen terecht. Het gaat ons te ver hier een hele lijst met namen en adressen te 48

50 noteren die sommigen van u misschien ooit eens nodig hebben. In onze informatiegids komt u al de nodige namen en adressen tegen. Mocht u echter een naam en adres van een persoon of instantie willen weten die niet in onze gids vermeld staat, dan verzoeken we u contact op te nemen met de directie. 24. Leerling- en oudertevredenheidsonderzoek via DUO In het najaar van 2016 hebben we een uitgebreid onderzoek laten uitvoeren om na te gaan hoe de ouders en kinderen over onze school denken! De ouders zijn over het algemeen tevreden over de Jan van Schengenschool. Ze beoordelen de school met een gemiddeld rapportcijfer van 8,2. Vooral over het onderwijs, de sfeer, de leerkracht, de extra activiteiten, de begeleiding, de communicatie, de schoolleiding/directie en de algemene ontwikkeling zijn de ouders zeer tevreden. Ook de leerlingen van onze groepen 6, 7 en 8 zijn tevreden met de Jan van Schengenschool. Ze beoordelen hun school met een gemiddeld rapportcijfer van 8,4. De leerlingen zijn zeer tevreden over de voorzieningen zoals de gymzaal, over de duidelijke regels in de groep en dat er genoeg vriendjes/vriendinnetjes in de groep zitten. 25. Periodiek Kwaliteit Onderzoek van de onderwijsinspectie Jaarlijks zijn we verplicht om informatie te verstrekken aan de onderwijsinspectie. Als de school binnen het basisarrangement valt, en dat is bij onze school het geval, komt de inspectie eens in de vier jaar langs voor een uitgebreid schoolonderzoek. Daarbij bezoeken zij de klassen en vindt er een gesprek plaats met de directeur, de IB-er en het team en in sommige gevallen met kinderen en ouders. Op basis van deze informatie wordt er een rapport opgesteld. De rapporten liggen op school ter inzage, zijn te vinden op de website en zijn ook in te zien via In februari 2017 heeft de inspectie het bestuur bezocht voor gesprek. Per 1 augustus 2017 wordt het schooltoezicht door de inspectie vernieuwd. In schooljaar zal de inspectie onze school bezoeken. De afgelopen jaren kwam onze schoolorganisatie er goed uit. Alle tussendoelen en einddoelen die van ons verwacht worden, werden de afgelopen jaren behaald. 26. Scholen op de kaart Eind 2013 is de website scholenopdekaart.nl gelanceerd. Alle basisscholen van Nederland zijn daarop terug te vinden. Er staan gegevens op vanuit de inspectie en ook de scholen mochten op de site toelichtingen en aanvullingen schrijven over hoe het er op de basisschool aan toe gaat. In mei 2015 wordt van alle scholen verwacht dat ze actief bezig geweest zijn met het invullen van deze website. Het deed ons goed om van de Primaire Onderwijsraad een compliment te krijgen vanwege het feit dat we het invullen van de website serieus ter hand hebben genomen! 49

51 27. Tot slot Als u tijdens of na het lezen van deze informatiegids vragen, opmerkingen of suggesties hebt, nodigen wij u van harte uit om daarover met ons te praten. We stellen het erg op prijs uw reactie te vernemen. Samen zorgen ouders en school immers voor het opvoeden van kinderen. U kunt hiervoor een afspraak maken met de leerkracht of de directie. Wij wensen u en uw kind(eren) een fijne tijd toe gedurende het komende schooljaar. Met vriendelijke groeten, Team en directie van de Jan van Schengenschool. 50

52 28. Schoolplattegrond Nieuwe Jeugdsoos judo zaal Groep 5a Groep 4/5b Ing. groep 1, 2 en (4)/5 Ingang groep 1 en 2: speelplein kleuters r.t. wc mag Plattegrond Jan van Schengen. Groep 1/2a Groep 1-2b wc Groep 1-2c Engels, techniek, plusklas r.t. = remedial teaching ruimte wc = toiletten mag = magazijn Zorg/ r.t. verdieping Groep 7/8b Groep 8a wc Groep 3b Speelplein Groep 3 t/m 8 Groep 3a magazijn computers Groep 6b Groep 7a Ingang groep 3, 4, 6, 7 en 8 Directie r.t. wc Personeelskamer p.k. Person Groep 6a Handvaardigheid Hoogbegaafdheid Groep 4a Voorzijde Jan van Schengenschool: Mr. Dr. Meslaan 8 51

53 29. Schoolfoto team Jan van Schengen 52

Nog meer weergeven

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kareem Mueller DO

Last Updated: 23/03/2023

Views: 6090

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 81% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kareem Mueller DO

Birthday: 1997-01-04

Address: Apt. 156 12935 Runolfsdottir Mission, Greenfort, MN 74384-6749

Phone: +16704982844747

Job: Corporate Administration Planner

Hobby: Mountain biking, Jewelry making, Stone skipping, Lacemaking, Knife making, Scrapbooking, Letterboxing

Introduction: My name is Kareem Mueller DO, I am a vivacious, super, thoughtful, excited, handsome, beautiful, combative person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.